แนะนำเทศบาล
วิสัยทัศน์
หัวหน้าส่วนราชการ

โครงสร้างหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
งานทะเบียนราษฎร์
สถานธนานุบาล
งานเทศกิจ
กองช่างสุขาภิบาล
งานตรวจสอบภายใน
กองการเจ้าหน้าที่
โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากร ตั้งตรงจิต ๑๕
โรงเรียนเทศบาล ๒สามัคคีวิทยากร
โรงเรียนเทศบาล ๓ ห้าธันวาคม

 

 

งานเทศกิจ และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จ่าเอกอัครเดช รัตนสิงห์

นักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ

 

พจอ.กวีศักดิ์ ภูมิศักดิ์สิทธิ์

เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

นายวิรัชชัย ชัยเรียบ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายประดิษฐ์ศักดิ์ ผ่านเมือง

พนักงานดับเพลิง

นายสมยศ ไชยวิเศษ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายวีระศักดิ์ แสงหัวช้าง

พนักงานดับเพลิง

นายสมควร ภูมิแสน

พนักงานดับเพลิง

นายชัยชนะ ดอกบัว

คนงานทั่วไป

นายบรรพต จันทร์ทอง

คนงานทั่วไป

นายนัฏฐพล โนนคำวงศ์

คนงานทั่วไป

นายอดุลย์ อุไรอำไพ

คนงานทั่วไป

นายสุวีร์ วงษ์คชศักดิ์

คนงานทั่วไป

นายพชรพฤษ์ จันทร์ฤาชัย

คนงานทั่วไป

นายอิทธิพล ศรีใส

คนงานทั่วไป

นายยุทธชัย กุจะพันธ์

คนงานทั่วไป

นายวศิษฐ์พล กองศรี

คนงานทั่วไป

น.ส.จุฑามาศ มนต์ขลัง

คนงานทั่วไป

นายภานุวัฒน์ กอแก้ว

คนงานทั่วไป

นายอนิรุธ วงษ์แหวน

คนงานทั่วไป

นายเจษฎาภรณ์ สุวรรณราช

คนงานทั่วไป

นายภาคิน ไชยราช

คนงานทั่วไป

นายวรากร วงษ์แหวน

คนงานทั่วไป

นายปรมินทร์ วงษคำน้อย

คนงานทั่วไป

นายรักชาติ เสน่หา

คนงานทั่วไป

นายมนตรี บรรลือหาญ

คนงานทั่วไป

นายพินิจ เต่าทอง

คนงานทั่วไป

นายอมรพันธ์ หอมดวง

คนงานทั่วไป

นายจาตุรงค์ สุนทรารักษ์

คนงานทั่วไป

นายธนสวรรค์ ปานวุฒิ

คนงานทั่วไป

นายทองปอน ศรีวะรมย์

คนงานทั่วไป

นายอนุพงษ์ วงษ์แหวน

คนงานทั่วไป

นายวีระรัตน์ แซ่จุง

คนงานทั่วไป

นายชัยยันต์ ภูมิแสน

คนงานทั่วไป

นายสันติสุข จิววงษ์

คนงานทั่วไป

นายอดินันท์ สุรินทร์

คนงานทั่วไป

นายชาตรี ศรีใสคำ

คนงานทั่วไป

 

 

 

 

งานเทศกิจ และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย  การสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี  การควบคุมการติดตั้ง  ตาก  วาง  แขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะการควบคุมการทิ้งซากยานยนต์ในที่สาธารณะ  การควบคุมการปิดป้ายและการใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต  การควบคุม  การขูด ขีด เขียน กะเทาะ พ่นสีบนกำแพง ถนน ต้นไม้  การปล่อย  นำสัตว์จูงไปตามถนน  การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยทั่ว ๆ ไป  การปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายสั่งการ

 

 

กลับสู่หน้าหลัก