แนะนำเทศบาล
วิสัยทัศน์
หัวหน้าส่วนราชการ

โครงสร้างหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
งานทะเบียนราษฎร์
สถานธนานุบาล
งานเทศกิจ
กองช่างสุขาภิบาล
งานตรวจสอบภายใน
กองการเจ้าหน้าที่
โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากร ตั้งตรงจิต ๑๕
โรงเรียนเทศบาล ๒สามัคคีวิทยากร
โรงเรียนเทศบาล ๓ ห้าธันวาคม

 

นายอัจจพล นนทรีย์

ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

นายลาวิน พิมภาค

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นางจริยา บัวใหญ่รักษา

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นายบัวกัน เนตรหาญ

พนักงานขับรถยนต์

น.ส.นันทิกานต์ ทาระพันธ์

พนักงานจ้างทั่วไป

นายบวรศักดิ์ เต็มใจ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายอัคนี ชูมรรคา

พนักงานจ้างทั่วไป

นายฤทธิรงค์ กุมารสิทธิ์

พนักงานจ้างทั่วไป

น.ส.ฉวีวรรณ มาสขาว

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

กองช่างสุขาภิบาล
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกองช่างสุขาภิบาล
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม  ด้านวัสดุที่ใช้แล้ว (ขยะ) การจัดการคุณภาพน้ำ  การควบคุมการออกแบบและก่อสร้างอาคารโรงงาน  ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  การควบคุมดูแลรักษาตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียและมลพิษในด้านอื่น ๆ รวมทั้งการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กองช่างสุขาภิบาล  ประกอบด้วยโครงสร้าง 2 ฝ่าย คือ

1.ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว

  • งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  • งานเครื่องจักรกลและซ่อมบำรุง
  • งานโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

2.ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

  • งานแบบแผนและก่อสร้าง
  • งานควบคุมตรวจสอบและบำบัดน้ำเสีย
  • งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม
  • งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

 

 

กลับสู่หน้าหลัก