แนะนำเทศบาล
วิสัยทัศน์
หัวหน้าส่วนราชการ

โครงสร้างหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
งานทะเบียนราษฎร์
สถานธนานุบาล
งานเทศกิจ
กองช่างสุขาภิบาล
งานตรวจสอบภายใน
กองการเจ้าหน้าที่
โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากร ตั้งตรงจิต ๑๕
โรงเรียนเทศบาล ๒สามัคคีวิทยากร
โรงเรียนเทศบาล ๓ ห้าธันวาคม

 

 

น.ส.จุไรรัตน์ ฉวีรักษ์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองยโสธร

 

นางกาญจนา สีทาแก

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

น.ส.นิวัฒนา ศุภผลา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางแววตา ธำรงทรัพย์

หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา

นายวีระพงษ์ วงษ์แหวน

เจ้าพนักงานธุรการ

ชำนาญงาน

พจอ.ถิรพงษ์ แพงมา

เจ้าพนักงานธุรการ

ชำนาญงาน

นายวิรัตน์ วงษ์อุทา

ลูกจ้างประจำ

นายสุนทร ดอกบัว

ลูกจ้างประจำ

นางบุษกร บุญเกิด

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวชาริญา ธีรจันทรางกูร

คนงานทั่วไป

นางโรจนา โพธิ์ศรี

คนงานทั่วไป

 

นางสาวธรณ์ธยาน์ดา สุวรรณกิจ

คนงานทั่วไป

นายศักดิ์ หลอดแก้ว

พนักงานขับรถยนต์

นางอรัญญา บุญทา

คนงานทั่วไป

น.ส.วันเพ็ญ แสงพันธ์

คนงานทั่วไป

น.ส.ประภาพร โสมณวัตร

คนงานทั่วไป

นายมงคล ดอกบัว

คนงานทั่วไป

นายอารักษ์ สังขะรมย์

คนงานทั่วไป

น.ส.วรรณนิสา ธรรมแท้

คนงานทั่วไป

น.ส.จิตติมา นารินทร์

คนงานทั่วไป

ว่าที่ ร.ต.ธนพล จินตประชา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายวิทวัส ส่งศรีโรจน์

คนงานทั่วไป

นายมานิต ชินรินทร์

คนงานทั่วไป

นายประกิตติ มหาจันทร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายพิรัล เวชกามา

คนงานทั่วไป

 

 

 

สำนักปลัดเทศบาลเมืองยโสธร
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง  หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ  รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล  สำนักปลัดเทศบาล  ประกอบด้วย

  1. ฝ่ายอำนวยการ  ประกอบด้วย  งานการเจ้าหน้าที่
  2. ฝ่ายปกครอง  ประกอบด้วย  งานทะเบียนราษฎร  และงานบัตรประจำตัวประชาชน
  3. ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ประกอบด้วย  งานป้องกันและบรรเทามาธารณภัย  และงานเทศกิจ
  4. ฝ่ายธุรการ  ประกอบด้วย  งานธุรการ  และงานรัฐพิธี
  5. ฝ่ายกิจการสภา  ประกอบด้วย  งานเลขานุการสภา, งานธุรการ  และงานเลือกตั้ง
  6. ฝ่ายส่งเสริมกิจการขนส่ง

กลับสู่หน้าหลัก