แนะนำเทศบาล
วิสัยทัศน์
หัวหน้าส่วนราชการ

โครงสร้างหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
งานทะเบียนราษฎร์
สถานธนานุบาล
งานเทศกิจ
กองช่างสุขาภิบาล
งานตรวจสอบภายใน
กองการเจ้าหน้าที่
โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากร ตั้งตรงจิต ๑๕
โรงเรียนเทศบาล ๒สามัคคีวิทยากร
โรงเรียนเทศบาล ๓ ห้าธันวาคม

 

 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางสายชล แก่นสุวรรณ์

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางสายชล แก่นสุวรรณ์

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นางพรพรรณ ปันสกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายกิตติพงษ์ ฝ่ายดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางเปรมปวีร์ แสนสุด

นิติกรชำนาญการ

นายณัฐวิโรจน์ สุวรรณราช

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสุภาวดี ชำนาญเวช

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวธนิษฐา แซ่ฉั่ว

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางอนุศรา โพธิ์ทอง

พนักงานจ้างทั่วไป

นายศุภชัย โรจน์นิรไพพงษ์

พนักงานจ้างทั่วไป

นายศุกานต์ คมขำ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายนิพนธ์ สุนทรา

พนักงานจ้างทั่วไป

นายประวิทย์ เอราวรรณ

พนักงานจ้างทั่วไป

น.ส.ซาฮ์ร่า ชูมรรคา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

น.ส.พัทราภา วิเศษแก้ว

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายปริญญา บุญเรือง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 

 

กองวิชาการและแผนงาน
มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน  ซึ่งลักษณะเพื่อประกอบกำหนดนโยบายการจัดทำแผน  หรือโครงการติดตาม  และประเมินผลแผนการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหาร  หรือความมั่นคงของประเทศ  ทั้งนี้อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาล  โครงการระดับชาติ  ระดับกระทรวง  ระดับกรม  หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี  ประกอบด้วย

1.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

  • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • งานประชาสัมพันธ์
  • งานนิติการ
  • งานธุรการ

กลับสู่หน้าหลัก