รวดเร็ว เป็นธรรม เสมอภาค
แนะนำเทศบาล
วิสัยทัศน์
หัวหน้าส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา
กองวิชาการฯ
งานทะเบียนราษฎร์
สถานธนานุบาล
งานเทศกิจ
กองช่างสุขาภิบาล
โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากร ตั้งตรงจิต ๑๕
โรงเรียนเทศบาล ๒สามัคคีวิทยากร
โรงเรียนเทศบาล ๓ ห้าธันวาคม

 

 

กองการศึกษา
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา  และนอกระบบการศึกษา  เช่น  การจัดการศึกษาปฐมวัย  อนุบาลศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  และอาชีวศึกษา  โดยให้มีงานธุรการ  งานการเจ้าหน้าที่  งานบริหารวิชาการ  งานโรงเรียน  งานศึกษานิเทศก์  งานกิจการนักเรียน  งานห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์  งานกิจการศาสนา  ส่งเสริมประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรม  งานกีฬา  และนันทนาการ  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  ประกอบด้วย

1.ฝ่ายบริหารการศึกษา

  • งานการเจ้าหน้าที่
  • งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ

2.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

  • งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
  • งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ
  • งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา
  • งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
  • งานกีฬาและทันทนาการ
  • งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม

 

กลับสู่หน้าหลัก