แนะนำเทศบาล
วิสัยทัศน์
หัวหน้าส่วนราชการ

โครงสร้างหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
งานทะเบียนราษฎร์
สถานธนานุบาล
งานเทศกิจ
กองช่างสุขาภิบาล
งานตรวจสอบภายใน
กองการเจ้าหน้าที่
โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากร ตั้งตรงจิต ๑๕
โรงเรียนเทศบาล ๒สามัคคีวิทยากร
โรงเรียนเทศบาล ๓ ห้าธันวาคม

 

 

นางพงษ์ลดา สมพงษ์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นายโสภณ โพธิ์ศรี

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางคมขวัญ ไชยมงคล

เจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.นันทกา พรมจักร์

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางบุญกว้าง สุนทรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางอารยา งามปัญญา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

น.ส.นิรชร สุนทรารักษ์

พนักงานจ้างตามภารกิจ

น.ส.กนกพร กรภิบาล

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

กองสวัสดิการสังคม
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์  การส่งเสริมเด็กและเยาวชน  การพัฒนาชุมชน  การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด  การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน  การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นและงานสาธารณะ  การให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม  ประกอบด้วย

  • ฝ่ายพัฒนาชุมชน
  • งานพัฒนาชุมชน

กลับสู่หน้าหลัก