แนะนำเทศบาล
วิสัยทัศน์
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา
กองวิชาการฯ
งานทะเบียนราษฎร์
สถานธนานุบาล
งานเทศกิจ
กองช่างสุขาภิบาล
โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากร ตั้งตรงจิต ๑๕
โรงเรียนเทศบาล ๒สามัคคีวิทยากร
โรงเรียนเทศบาล ๓ ห้าธันวาคม

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือปฏิบัติงาน/บริการ

การบริหารงานบุคคล

การป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

จัดซื้อ-จัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อพัสดุ ปี2562

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานประจำปี 2562

แผนพัฒนาเทศบาล

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

แผนยุทธศาสตร์ ปี 63

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร้องเรียน-ร้องทุกข์

 

 

 

 

 

30 กรกฎาคม 2563

เทศบาลเมืองยโสธร ต้อนรับคณะฯ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เยี่ยมชมบ่อขยะของเทศบาลเมืองยโสธร โดยมอบหมายให้นายธำรง ชุมชน รองปลัดเทศบาลเมืองยโสธร และ นายอัจจิพล นนทรีย์ ผู้อำนวยการช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองยโสธร ให้การต้อนรับ

 

30 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น.

นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมสุขาภิบาลร้านเสริมสวย หรือแต่งผม เทศบาลเมืองยโสธร ประจำปี 2563 ณ อาคารศูนย์บริการผู้สูงอายุและคนพิการ (หอนาฬิกา)

 

 

วันที่ 28 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร นำบุคลากรสังกัดเทศบาลเมืองยโสธร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

เวลา 09.00 น.เป็นพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28กรกฎาคม 2563

เวลา 09.30 น.พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

เวลา 11.00 น. นายเทอดศักดิ์ ยุพฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน" กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” Doing Good Deeds For Country And People ณ วัดศรีธรรมาราม (วัดหลวงตาพวง) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 

 

22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.

ทศบาลเมืองยโสธร โดยนายเทอดศักดิ์ ยุพฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ให้การต้อนรับ นางสาวดรุณี แสงสง่าศรื อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยโสธร และคณะ เนื่องจากเป็นการย้ายการทำงานมาปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดยโสธรจึงได้ออกตรวจเยี่ยม ติดตามผลการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ณ ห้องรับรอง สำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร

 

 

17 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น.

นายเทอดศักดิ์ ยุพฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร,นายสรกฤษณ์ เมืองสนธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาล ร่วมกับชุมชนคุ้มวัดในเขตเทศบาล กำหนดจัดกิจกรรมทำบุญ 9 วัด ถวายภักตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในวันเข้าพรรษา และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ภายในวัดศรีธรรมาราม (วัดหลวงตาพวง) อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

 

 

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.30 น.

นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร นากยเทศมนตรีเมืองยโสธร มอบหมายให้นายเทอดศักดิ์ ยุพฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ร่วมกับ นายชยุต วงศ์วณิช หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร และคณะ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย พื้นที่เขตเทศบาลเมืองยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร จำนวน 79 ครัวเรือน เงินช่วยเหลือ 365,895 บาท ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 

 

13 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.

เทศบาลเมืองยโสธร โดยผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาลและผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองยโสธร นำคณะกรรมการประเมินโครงการเทศบาลไทยใส่ใจลดโลกร้อนปีที่ 5 นำโดย ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เข้าดูกระบวนการจัดการกำจัดขยะ ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบผสมผสาน เทศบาลเมืองยโสธร

 

 

13 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.

นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ให้ต้อนรับ ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินโครงการเทศบาลไทยใส่ใจลดโลกร้อนปีที่ 5 ที่ห้องประชุมผู้สูงอายุ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา จ.ยโสธร

 

 

11 กรกฎาคม 2563

นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร มอบหมายให้ นายเทอดศักดิ์ ยุพฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาย่านการค้า ตลาดชุมชน” เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรนำจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดยโสธร ร่วมกันเก็บกวาดขยะมูลฝอย ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณพื้นที่ทำความสะอาด ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณลานวิมานพญาแถน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร

 

 

10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.

เทศบาลเมืองยโสธร โดยนายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร มอบหมายให้นายเทอดศักดิ์ ยุพฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เบื้องต้นในชุมชน โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีฯ ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองยโสธร

 

 

 

กลับสู่หน้าหลัก

 

นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร

นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร

 

นายสถิตย์ ศรีสงคราม

ปลัดเทศบาลเมืองยโสธร