แนะนำเทศบาล
วิสัยทัศน์
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา
กองวิชาการฯ
งานทะเบียนราษฎร์
สถานธนานุบาล
งานเทศกิจ
กองช่างสุขาภิบาล
งานตรวจสอบภายใน
โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากร ตั้งตรงจิต ๑๕
โรงเรียนเทศบาล ๒สามัคคีวิทยากร
โรงเรียนเทศบาล ๓ ห้าธันวาคม

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือปฏิบัติงาน/บริการ

การบริหารงานบุคคล

การป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

จัดซื้อ-จัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อพัสดุ ปี2562

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานประจำปี 2562

รายงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

แผนพัฒนาเทศบาล

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

แผนยุทธศาสตร์ ปี 63

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร้องเรียน-ร้องทุกข์

 

 

 

 

 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองยโสธร

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองยโสธรที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองยโสธร

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธรที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองยโสธร

เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร

ภาคผนวก ก สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

ภาคผนวก ข สถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธรและนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร

โทร 045-711397 ต่อ 202

ประกาศ : เรื่องการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร

วันเลือกตั้ง : วันอาทิตย์ที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง : วันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

สถานที่รับสมัคร : อาคารศูนย์บริการผู้สูงอายุและคนพิการ (หอนาฬิกา) ถนนรัตนเขต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธรและนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร

โทร 045-711397 ต่อ 202

 

กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองยโสธร

ดำเนินการเปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านเปี่ยมสุข ถนนวารีราชเดชซอย 5 เพื่อให้ประชาชนและผู้สัญจรบริเวณดังกล่าว เกิดความปลอดภัย

กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองยโสธร

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองยโสธร โทร 045-711397 ต่อ 310

 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น

นายสถิตย์ ศรีสงคราม ปลัดเทศบาลเมืองยโสธร ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร มอบหมายให้ นางสาวทัศนีย์ อกอุ่น ผู้อำนวยการกองคลัง ร่วมประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองยโสธร โทร 045-711397 ต่อ 310

 

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.30 น.

นายสถิตย์ ศรีสงคราม ปลัดเทศบาลเมืองยโสธ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร มอบหมายให้ จ่าเอกสุทธิชัย ไชยวิเศษ รองปลัดเทศบาลเมืองยโสธร ร่วมกิจกรรมจิบกาแฟรับอรุณเชื่อมสัมพันธ์หน่วยงานองค์กรภาครัฐ เอกชน

โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมจิบกาแฟรับอรุณ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองยโสธร โทร 045-711397 ต่อ 310

 

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

นายสถิตย์ ศรีสงคราม ปลัดเทศบาลเมืองยโสธร ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองยโสธร พร้อมพนักงานเทศบาลเมืองยโสธร ปฏิบัติหน้าที่ในการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธรและนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร โดยวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดรับสมัคร ซึ่งมีบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความคึกคักและเรียบร้อยภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายการเลือกตั้ง ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ซึ่งกำหนดการเปิดรับสมัคร คือ วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารศูนย์บริการผู้สูงอายุและ คนพิการ (หอนาฬิกา)

โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมสังเกตการณ์ฯ และกล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่รับสมัคร และผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ

งนี้ เทศบาลเมืองยโสธร แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 3 เขต มีสมาชิกสภาเทศบาลเขตละ 6 คน รวม 18 คน มีนายกเทศมนตรี 1 คน และแบ่งหน่วยเลือกตั้งออกเป็น 28 หน่วยเลือกตั้ง จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อใช้สิทธิ์ โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองยโสธร โทร 045-711397 ต่อ 105

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธรและนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร

โทร 045-711397 ต่อ 202

 

 

 

 

 

กลับสู่หน้าหลัก

 

นายสถิตย์ ศรีสงคราม

ปลัดเทศบาลเมืองยโสธร

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร