รวดเร็ว เป็นธรรม เสมอภาค
แนะนำเทศบาล
วิสัยทัศน์
หัวหน้าส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา
กองวิชาการฯ
งานทะเบียนราษฎร์
สถานธนานุบาล
งานเทศกิจ
กองช่างสุขาภิบาล
โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากร ตั้งตรงจิต ๑๕
โรงเรียนเทศบาล ๒สามัคคีวิทยากร
โรงเรียนเทศบาล ๓ ห้าธันวาคม
กิจการสภา

 

 

 

 

 

เทศบาลเมืองยโสธร โดยนายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตรุ่นเยาว์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนเทศบาล 3 ห้าธันวาคม ในวันที่ 15 มีนาคม 2561

 

นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร นายกเทศมนตรีเมือวยโสธร ได้มอบหมายให้ ดร.อัญชลี ชุมนุม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับรางวัลเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน(ASEAN Clean Tourist City Standard )2018-2020 จาก นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องและกีฬาณ โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

 

 

นายธวัชชัย นิจพานิชย์ รองนายกเทศมนตรี, นายสรกฤษณ์ เมืองสนธิ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองยโสธร ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนเทศบาล 3 ห้าธันวา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีภาพกิจกรรม ดังนี้

 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.30 น.
เทศบาลเมืองยโสธรร่วมบันทึกเทปเพลงประกอบภาพ (MV) ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตามวิถีอิสาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร นำโดย นายศักดิ์ชาย เชื้อศุภโรบล รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร เข้าร่วมบันทึกเทปเพลงประกอบภาพ (MV) ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตามวิถีอิสาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร มีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นำขบวนในครั้งนี้ ณ ถนนคนเดิน ชุมชนเมืองเก่า 200 ปี บ้านสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร มีหน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในการบันทึกเทปในครั้งนี้จำนวนมาก

ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขโทรสาร

กลับสู่หน้าหลัก