รวดเร็ว เป็นธรรม เสมอภาค
แนะนำเทศบาล
วิสัยทัศน์
หัวหน้าส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา
กองวิชาการฯ
งานทะเบียนราษฎร์
สถานธนานุบาล
งานเทศกิจ
กองช่างสุขาภิบาล
โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากร ตั้งตรงจิต ๑๕
โรงเรียนเทศบาล ๒สามัคคีวิทยากร
โรงเรียนเทศบาล ๓ ห้าธันวาคม
กิจการสภา

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภาคคสามเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองยโสธรประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองยโสธร ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) และพนักงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) และพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่องผลการประกวดและการแข่งขัน เนื่องในงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2561

 

ประมวลภาพกิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี

 

((วันเทศบาล ตรงกับวันที่ 24 เมษายนของทุกปี)) กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดวันเทศบาล เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ในส่วนของเทศบาลเมืองยโสธรได้มีการทำพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพของชาวพนักงานเทศบาลเมืองยโสธร และในช่วงเย็นมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างพนักงานเทศบาลเมืองยโสธรกับคณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองยโสธร

 

26 เมษายน 2561 เทศบาลเมืองยโสธร จัดพิธีตักบาตรเลี้ยงพระ ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2561 ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว ร่วมเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ประชาชน คหบดี ร่วมพิธี เพื่อให้การจัดงานประเพณีสำเร็จลุล่วงด้วยดี

 

25 เมษายน 2561 เทศบาลเมืองยโสธร จัดพิธีสักการะเจ้าปู่ ณ ศาลเจ้าปู่ยโสธร ในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2561 ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายนิกร สุขใส ร่วมเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งนายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ประชาชน คหบดี ร่วมพิธี เพื่อให้การจัดงานประเพณีสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

เทศบาลเมืองยโสธร โดยนายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตรุ่นเยาว์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนเทศบาล 3 ห้าธันวาคม ในวันที่ 15 มีนาคม 2561

 

นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร นายกเทศมนตรีเมือวยโสธร ได้มอบหมายให้ ดร.อัญชลี ชุมนุม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับรางวัลเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน(ASEAN Clean Tourist City Standard )2018-2020 จาก นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องและกีฬาณ โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

 

 

นายธวัชชัย นิจพานิชย์ รองนายกเทศมนตรี, นายสรกฤษณ์ เมืองสนธิ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองยโสธร ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนเทศบาล 3 ห้าธันวา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีภาพกิจกรรม ดังนี้

 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.30 น.
เทศบาลเมืองยโสธรร่วมบันทึกเทปเพลงประกอบภาพ (MV) ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตามวิถีอิสาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร นำโดย นายศักดิ์ชาย เชื้อศุภโรบล รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร เข้าร่วมบันทึกเทปเพลงประกอบภาพ (MV) ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตามวิถีอิสาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร มีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นำขบวนในครั้งนี้ ณ ถนนคนเดิน ชุมชนเมืองเก่า 200 ปี บ้านสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร มีหน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในการบันทึกเทปในครั้งนี้จำนวนมาก

ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขโทรสาร

กลับสู่หน้าหลัก