แนะนำเทศบาล
วิสัยทัศน์
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา
กองวิชาการฯ
งานทะเบียนราษฎร์
สถานธนานุบาล
งานเทศกิจ
กองช่างสุขาภิบาล
งานตรวจสอบภายใน
โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากร ตั้งตรงจิต ๑๕
โรงเรียนเทศบาล ๒สามัคคีวิทยากร
โรงเรียนเทศบาล ๓ ห้าธันวาคม

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือปฏิบัติงาน/บริการ

การบริหารงานบุคคล

การป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

จัดซื้อ-จัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อพัสดุ ปี2562

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานประจำปี 2562

รายงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

แผนพัฒนาเทศบาล

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

แผนยุทธศาสตร์ ปี 63

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร้องเรียน-ร้องทุกข์

 

 

 

 

 

นายสรกฤษณ์ เมืองสนธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร และ นายเริงศักดิ์ ทองแก้ว ประธานสภาเทศบาลเมืองยโสธร ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร

นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นเลิศด้วยทศพิธราชธรรม ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพรอบด้านและทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจ ตลอดช่วงเวลาที่ทรงครองราชสมบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยให้อยู่ดีกินดีมาจวบจนปัจจุบัน

 

 

เทศบาลเมืองยโสธร จัดงานประเพณีออกพรรษา ไหลเรือไฟ ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ส่งเสริมให้ประชาชนและสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยร่วมปฏิบัติธรรม ร่วมทำบุญตักบาตร บริจาคทาน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการลด ละ เลิก อบายมุขต่าง ๆ ซึ่งได้นำเรือไฟจากคุ้มวัดต่าง ๆ ปล่อยที่บริเวณทางท่าคำทอง แม่น้ำชี จำนวน 10 ลำ เ มื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

 

นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร มอบหมายให้นายเทอดศักดิ์ ยุพฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธรร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึกสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีฯ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

 

นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ร่วมพิธีเปิดงาน “โครงการวัฒนธรรมสัญจรส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม” กิจกรรมงาน “สีสันวัฒนธรรม มหกรรมวิถีอีสาน สู่การท่องเที่ยวยโสธร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวรายงาน มีผู้บริหารจากกระทรวงวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำภาคเอกชน ศิลปินพื้นบ้าน ภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรม และประชาชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

 

นายเริงศักด์ ทองแก้ว ประธานสภาเทศบาลเมืองยโสธร่ นัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2563 วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองยโสธร เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารศูนย์บริการผู้สูงอายุและคนพิการ (หอนาฬิกา)

 

นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร มอบหมายให้นายสถิตย์ ศรีสงคราม ปลัดเทศบาลเมืองยโสธร เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 9/2563 และเข้าพิธีมอบโล่รางวัลการประกวดถนนอาหารริมบาทวิถีและตลาดสดน่าซื้อต้นแบบด้านการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ 2563 ประเภทตลาดถนนอาหารริมบาทวิถี(Street Food) รางวัลที่ 1 ได้แก่ ตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองยโสธร ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 25 กย 63 ที่ผ่านมา

เทศบาลเมืองยโสธร จัดงานเลี้ยงเป็นการขอบคุณทุกหน่วยงานเนื่องในการจัดงานวันสถาปนาและงานกาชาด จังหวัดยโสธร ประจำปี 2563 ที่ผ่านมา โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี ณ อาคารแสดงสินค้าโอท๊อปสวนสาธารณะพญาแถน เทศบาลเมืองยโสธร เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

 

นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร มอบหมายให้ นายธวัชชัย นิจพาณิชย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ,นายเริงศักดิ์ ทองแก้ว ประธานสภาเทศบาลเมืองยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (STOP TEEN MOM) เทศบาลเมืองยโสธร ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมผู้สูงอายุ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เมื่อวันที่ 23 กย 63 ที่ผ่านมา

 

นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการบริหารงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ อาคาร OTOP สวนสาธารณะพญาแถนเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.

 

นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ร่วมประชุมตามโครงการประชุมเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ ยโสธร เมื่อวันที่ 19 กย 63 ที่ผ่านมา

 

นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร เป็นประธานพิธีโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีนายเทอดศักดิ์ ยุพฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงานฯ ณ โรงเรียนเทศบาล 3 ห้าธันวาคม พร้อมนำเยาวชนร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ สวนสาธารณะดอนย่าหล่า เมื่อวันที่ 20 กย 63 ที่ผ่านมา

 

นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร และ นางอัญชลี ชุมนุม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลชนะเลิศ” โครงการ “ประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจลดโลกร้อน” ปี 5 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ ห้องเมย์แฟร์แกรนด์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

 

นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร มอบหมายให้นายเทอดศักดิ์ ยุพฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ร่วมพิธีการปล่อยตัวผู้ต้องราชฑันณ์ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2563 ที่เรือนจำจังหวัดยโสธร โดยนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธาน และ นายเฉลา สร้อยทอง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดยโสธรพร้อมส่วนราชการร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา

 

เทศบาลเมืองยโสธร โดยนายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร มอบหมายให้ นายธวัชชัย นิจพาณิขย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ,นายเริงศักดิ์ ทองแก้ว ประธานสภาเทศบาลเมืองยโสธร พร้อมสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ลดความเสี่ยงและอันตรายต่อสุขภาพจากการใช้น้ำมันทอดซ้ำ เทศบาลเมืองยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ อาคารศูนย์บริการผู้สูงอายุและคนพิการ (หอนาฬิกา)เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา

 

เทศบาลเมืองยโสธร โดยนายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร มอบหมายให้ นายเทอดศักดิ์ ยุพฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ,นายเริงศักดิ์ ทองแก้ว ประธานสภาเทศบาลเมืองยโสธร พร้อมสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดโครงการศักยภาพแกนนำสุขภาพด้านการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ เทศบาลเมืองยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ อาคารศูนย์บริการผู้สูงอายุและคนพิการนาฬิกา)เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา

 

นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองยโสธร ครั้งที่ 5/2563 โดยร่วมกับโรงพยาบาลยโสธร,สาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร,ท้องถิ่นอำเภอเมือง ยโสธร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมผู้สูงอายุ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.

 

นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายกลุ่มสร้างสุขภาพ เทศบาลเมืองยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.

เทศบาลเมืองยโสธร โดยนายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร มอบหมายให้นายธวัชชัย นิจพาณิชย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธรเครื่องสำอาง (Cosmetic Sefety) เทศบาลเมืองยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ อาคารศูนย์บริการผู้สูงอายุและคนพิการ (หอนาฬิกา) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.

เทศบาลเมืองยโสธร โดยนายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร มอบหมายให้นายธวัชชัย นิจพาณิชย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ “ผู้ประกอบร้านอาหารและ อย.น้อยในโรงเรียน” เทศบาลเมืองยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมผู้สูงอายุ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.

เทศบาลเมืองยโสธรร่วมพิธีบวงสรวงอัญเชิญประดิษฐานและสักการระเป็นปฐมฤกษ์ พญาแถน โดย นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร นายเริงศักดิ์ ทองแก้ว ประธานสภาเทศบาลเมืองยโสธร พร้อมคณะผู้บริหารฯ ร่วมพิธีบวงสรวง ณ วิมานพญาแถน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาเป็นประธานในพิธีบวงสรวงองค์พญาแถน (เทพเจ้าแห่งฝน) และมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายสมเพชร สร้อยสระคู นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัด นางประภาศรี สุฉันทบุตร ส.ว.ยโสธร นายอภิรัตน์ ป้องกัน นายอำเภอเมืองยโสธร พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ คหบดี ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยโสธรและนักท่องเที่ยวร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 09.09 น.

 

นายสรกฤษณ์ เมืองสนธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาล ร่วมกับชุมชนคุ้มวัดในเขตเทศบาล กำหนดจัดกิจกรรมทำบุญ 9 วัด ถวายภักตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดดอนพระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

 

นายธวัชชัย นิจพาณิชย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร เป็นตัวแทนให้การต้อนรับ ดร. รัตชยุดา กองบุญ รองหัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริหาร และนางสาวจินดามณี ป๊อกสอน ผู้ช่วยนักวิจัย จากหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการประชุมชี้แจงการลงพื้นที่เก็บข้อมูลดำเนินงานโครงการพัฒนารายการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมผู้สูงอายุ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา

 

นายสรกฤษณ์ เมืองสนธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร นายเริงศักดิ์ ทองแก้ว ประธานสภาเทศบาลเมืองยโสธร พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาล ร่วมกับชุมชนคุ้มวัดในเขตเทศบาล กำหนดจัดกิจกรรมทำบุญ 9 วัด ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

 

 

นายเริงศักดิ์ ทองแก้ว ประธานสภาเทศบาลเมืองยโสธร นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัย สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสัตตบรรณ โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15

 

นายเทอดศักดิ์ ยุพฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ร่วมประชุมโครงการบูรณาการความร่วมมือลูกหลานสวมหมวกนิรภัย – สวมหน้ากากอนามัย ปลอดอุบัติเหตุบนถนน – ปลอดไวรัสโควิด 19 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองยโสธร

 

15-16 สิงหาคม 2563

เทศบาลเมืองยโสธร จัดทำโครงการฝึกอบรมกลุ่มเสี่ยงและเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เทศบาลเมืองยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ อาคาร OTOP สวนสาธารณะพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 

13 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น.

ด้วย เทศบาลเมืองยโสธร ได้เข้ารับการคัดเลือกเมือง(เทศบาล)เป็นตัวแทนประเทศไทย เพื่อรับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน พ.ศ.2564 (ASEAN ESC Award 2021) โดยเข้ารับการคัดเลือกในตัวชี้วัดด้านขยะและพื้นที่สีเขียว (Clean and Green Land)

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ครั้งที่ 2/2562 ได้ลงพื้นที่สำรวจเพื่อประเมินเทศบาล ประชุมหารือ และเยี่ยมชมการดำเนินงานในพื้นที่ โดยมีนายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลสามัญ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ ห้องประชุมผู้สูงอายุ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา

 

13 สิงหาคม 2563

นายเริงศักดิ์ ทองแก้ว ประธานสภาเทศบาลเมืองยโสธร เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัย สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสัตตบรรณ โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15

 

12 สิงหาคม 2563

นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 ดัง

นี้เวลา 7.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลณ พระสงฆ์ จำนวน 69 รูป รับบิณฑบาต ที่หอประชุมวิถีอีสานและลานหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร

เวลา 8.30 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ที่ หอประชุมวิถีอีสานศาลากลางจังหวัดยโสธรโดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี

เวลา 18.00 น.เทศบาลเมืองยโสธร โดยนายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร มอบหมายให้นายธวัชชัย นิจพาณิชย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร พร้อมพนักงานเทศบาลสามัญ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร

 

7 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น.

นายธวัชชัย นิจพาณิชย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร และนายสรกฤษณ์ เมืองสนธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาล ร่วมกับชุมชนคุ้มวัดในเขตเทศบาล กำหนดจัดกิจกรรมทำบุญ 9 วัด ถวายภักตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในวันเข้าพรรษาณ วัดกลางศรีไตรภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

 

30 กรกฎาคม 2563

เทศบาลเมืองยโสธร ต้อนรับคณะฯ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เยี่ยมชมบ่อขยะของเทศบาลเมืองยโสธร โดยมอบหมายให้นายธำรง ชุมชน รองปลัดเทศบาลเมืองยโสธร และ นายอัจจิพล นนทรีย์ ผู้อำนวยการช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองยโสธร ให้การต้อนรับ

 

30 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น.

นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมสุขาภิบาลร้านเสริมสวย หรือแต่งผม เทศบาลเมืองยโสธร ประจำปี 2563 ณ อาคารศูนย์บริการผู้สูงอายุและคนพิการ (หอนาฬิกา)

 

 

วันที่ 28 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร นำบุคลากรสังกัดเทศบาลเมืองยโสธร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

เวลา 09.00 น.เป็นพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28กรกฎาคม 2563

เวลา 09.30 น.พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

เวลา 11.00 น. นายเทอดศักดิ์ ยุพฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน" กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” Doing Good Deeds For Country And People ณ วัดศรีธรรมาราม (วัดหลวงตาพวง) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 

 

22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.

ทศบาลเมืองยโสธร โดยนายเทอดศักดิ์ ยุพฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ให้การต้อนรับ นางสาวดรุณี แสงสง่าศรื อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยโสธร และคณะ เนื่องจากเป็นการย้ายการทำงานมาปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดยโสธรจึงได้ออกตรวจเยี่ยม ติดตามผลการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ณ ห้องรับรอง สำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร

 

 

17 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น.

นายเทอดศักดิ์ ยุพฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร,นายสรกฤษณ์ เมืองสนธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาล ร่วมกับชุมชนคุ้มวัดในเขตเทศบาล กำหนดจัดกิจกรรมทำบุญ 9 วัด ถวายภักตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในวันเข้าพรรษา และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ภายในวัดศรีธรรมาราม (วัดหลวงตาพวง) อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

 

 

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.30 น.

นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร นากยเทศมนตรีเมืองยโสธร มอบหมายให้นายเทอดศักดิ์ ยุพฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ร่วมกับ นายชยุต วงศ์วณิช หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร และคณะ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย พื้นที่เขตเทศบาลเมืองยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร จำนวน 79 ครัวเรือน เงินช่วยเหลือ 365,895 บาท ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 

 

13 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.

เทศบาลเมืองยโสธร โดยผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาลและผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองยโสธร นำคณะกรรมการประเมินโครงการเทศบาลไทยใส่ใจลดโลกร้อนปีที่ 5 นำโดย ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เข้าดูกระบวนการจัดการกำจัดขยะ ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบผสมผสาน เทศบาลเมืองยโสธร

 

 

13 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.

นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ให้ต้อนรับ ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินโครงการเทศบาลไทยใส่ใจลดโลกร้อนปีที่ 5 ที่ห้องประชุมผู้สูงอายุ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา จ.ยโสธร

 

 

11 กรกฎาคม 2563

นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร มอบหมายให้ นายเทอดศักดิ์ ยุพฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาย่านการค้า ตลาดชุมชน” เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรนำจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดยโสธร ร่วมกันเก็บกวาดขยะมูลฝอย ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณพื้นที่ทำความสะอาด ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณลานวิมานพญาแถน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร

 

 

10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.

เทศบาลเมืองยโสธร โดยนายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร มอบหมายให้นายเทอดศักดิ์ ยุพฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เบื้องต้นในชุมชน โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีฯ ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองยโสธร

 

 

 

กลับสู่หน้าหลัก

 

นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร

นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร

 

นายสถิตย์ ศรีสงคราม

ปลัดเทศบาลเมืองยโสธร