แนะนำเทศบาล
วิสัยทัศน์
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
งานทะเบียนราษฎร์
สถานธนานุบาล
งานเทศกิจ
กองช่างสุขาภิบาล
งานตรวจสอบภายใน
กองการเจ้าหน้าที่
โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากร ตั้งตรงจิต ๑๕
โรงเรียนเทศบาล ๒สามัคคีวิทยากร
โรงเรียนเทศบาล ๓ ห้าธันวาคม

 

 

 

 

 

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน เทศบาลเมืองยโสธร ประจำปีงวดงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

เทศบาลเมืองยโสธร ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่องสรุปผลการทำประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นและทัศนคติของประชาชนตามแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน

เทศบาลเมืองยโสธร ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เทศบาลเมืองยโสธร ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลเมืองยโสธร ร่วมลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราช่วงเข้าพรรษ ทางออนไลน์ที่ https://www.stopdrink.com/

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและทัศนคติของประชาชนตามแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน

สรุปการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรเทศบาลเมืองยโสธร ประจำปี 2563

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองยโสธร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร
พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
และพสกนิกรชาวจังหวัดยโสธรทุกหมู่เหล่า

เทศบาลเมืองยโสธร ขอแจ้งให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองยโสธรที่ได้รับแจ้งการประเมิน (ภดส.6, ภดส.7) ทุกท่าน โปรดมาชำระภาษี ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

เทศบาลเมืองยโสธร
ขอเชิญประชาชนชาวยโสธรร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564
ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซค์จังหวัดยโสธร
ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2564

 

แผนการบริการรับผู้ฉีดวัคซีนโควิด-19 เขตพื้นที่ คลินิกหทอครอบครัวเมืองยศ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564

 

 

 

เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี

 

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ลต 0012/5946

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การประกาศผลการเลือกตั้ง

 

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564

เทศบาลเมืองยโสธรจัดทำพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟวิถีใหม่ (New Normal) จังหวัดยโสธร ประจำปี 2564 ณ ฐานบั้งไฟ (สวนสาธารณะพญาแถน) (จุดที่ 2) ณ ศาลเจ้าปู่พญาแถนศรียโสธร (เจ้าโพน)(จุดที่ 3) ณ ศาลเจ้าด่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม ให้สืบทอดแก่เยาวชนคนรุ่นหลังได้เรียนรู้จารีตประเพณีที่สืบทอดและปฏิบัติกันมาแต่ครั้งอดีต

กองการศึกษา เทศบาลเมืองยโสธร

 

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

นายสถิตย์ ศรีสงคราม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร มอบหมายให้นางคมขวัญ ไชยมงคล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานประชุมฯ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

 

วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 08.39 น.

นายสถิตย์ ศรีสงคราม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564 โดยนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานฯ

เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงพระปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว ขับไล่อริราชศัตรูตลอดพระชนมายุ เพื่อสร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย และเป็นมหาวีรกรรมที่เลื่องลือปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ไทย ตลอดจนทุกวันนี้ ซึ่งการจัดพิธีในวันนี้มีการตรวจคัดกรองผู้มาร่วมพิธีและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร

 

เมื่อวันที่ 23 เมษายน  2564  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งบุคลากรออกประชาสัมพันธ์พร้อมให้คำแนะนำที่ถูกต้องกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองยโสธร ทุกกอง   ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติตนภายในสำนักงานฯเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019

 

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น. เทศบาลเมืองยโสธร โดยนายสถิตย์ ศรีสงคราม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร นำหัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยประกอบพิธีทางศาสนา,พิธีพราหมณ์ และ ประกอบพิธีส่งเจ้าทุ่ง เจ้าโต่ง

 

วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น. เทศบาลเมืองยโสธร โดยนายสถิตย์ ศรีสงคราม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร นำหัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ และ กิจกรรมงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2564 (ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง) โดยประกอบพิธีพราหมณ์สักการะเจ้าปู่ตามประเพณี และจุดบั้งไฟเสี่ยงทาย 2 บั้ง ณ ศาลเจ้าปู่ยโสธร (ถนนนครปทุม) เขตเทศบาลเมืองยโสธร

 

เทศบาลเมืองยโสธร ประกาศการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟวิถีใหม่ (New Normal) ประจำปี 2564

วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น.
นายสถิตย์ ศรีสงคราม ปลัดเทศบาลเมืองยโสธร ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร นำหัวหน้าส่วนฯ พนักงานเทศบาลฯ และบุคลากรทางการศึกษาฯ สังกัดเทศบาลเมืองยโสธร จัดพิธีสรงน้ำสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 ดังนี้
สรงน้ำพระธาตุพระอานนท์
สรงน้ำศาลเจ้าปู่
สรงน้ำเจ้าพ่อหอชุม
สรงน้ำศาลเจ้าแม่สองนาง
สรงน้ำอนุสาวรีย์พระสุนทร
สรงน้ำศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
สรงน้ำศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง(โรงพักเก่า)
สรงน้ำศาลเจ้าพ่อเงินคำล้าน
สรงน้ำเจดีย์เก่าวัดทุ่งสว่างชัยภูมิ
สรงน้ำศาลย่าหล่า

 

 

 

 

กลับสู่หน้าหลัก

นายณัฐพล นาคสุข

นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร