แนะนำเทศบาล
วิสัยทัศน์
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา
กองวิชาการฯ
งานทะเบียนราษฎร์
สถานธนานุบาล
งานเทศกิจ
กองช่างสุขาภิบาล
งานตรวจสอบภายใน
โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากร ตั้งตรงจิต ๑๕
โรงเรียนเทศบาล ๒สามัคคีวิทยากร
โรงเรียนเทศบาล ๓ ห้าธันวาคม

 

 

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564

เทศบาลเมืองยโสธรจัดทำพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟวิถีใหม่ (New Normal) จังหวัดยโสธร ประจำปี 2564 ณ ฐานบั้งไฟ (สวนสาธารณะพญาแถน) (จุดที่ 2) ณ ศาลเจ้าปู่พญาแถนศรียโสธร (เจ้าโพน)(จุดที่ 3) ณ ศาลเจ้าด่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม ให้สืบทอดแก่เยาวชนคนรุ่นหลังได้เรียนรู้จารีตประเพณีที่สืบทอดและปฏิบัติกันมาแต่ครั้งอดีต

กองการศึกษา เทศบาลเมืองยโสธร

 

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

นายสถิตย์ ศรีสงคราม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร มอบหมายให้นางคมขวัญ ไชยมงคล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานประชุมฯ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

 

วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 08.39 น.

นายสถิตย์ ศรีสงคราม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564 โดยนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานฯ

เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงพระปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว ขับไล่อริราชศัตรูตลอดพระชนมายุ เพื่อสร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย และเป็นมหาวีรกรรมที่เลื่องลือปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ไทย ตลอดจนทุกวันนี้ ซึ่งการจัดพิธีในวันนี้มีการตรวจคัดกรองผู้มาร่วมพิธีและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร

 

เมื่อวันที่ 23 เมษายน  2564  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งบุคลากรออกประชาสัมพันธ์พร้อมให้คำแนะนำที่ถูกต้องกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองยโสธร ทุกกอง   ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติตนภายในสำนักงานฯเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019

 

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น. เทศบาลเมืองยโสธร โดยนายสถิตย์ ศรีสงคราม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร นำหัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยประกอบพิธีทางศาสนา,พิธีพราหมณ์ และ ประกอบพิธีส่งเจ้าทุ่ง เจ้าโต่ง

 

วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น. เทศบาลเมืองยโสธร โดยนายสถิตย์ ศรีสงคราม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร นำหัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ และ กิจกรรมงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2564 (ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง) โดยประกอบพิธีพราหมณ์สักการะเจ้าปู่ตามประเพณี และจุดบั้งไฟเสี่ยงทาย 2 บั้ง ณ ศาลเจ้าปู่ยโสธร (ถนนนครปทุม) เขตเทศบาลเมืองยโสธร

 

เทศบาลเมืองยโสธร ประกาศการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟวิถีใหม่ (New Normal) ประจำปี 2564

วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น.
นายสถิตย์ ศรีสงคราม ปลัดเทศบาลเมืองยโสธร ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร นำหัวหน้าส่วนฯ พนักงานเทศบาลฯ และบุคลากรทางการศึกษาฯ สังกัดเทศบาลเมืองยโสธร จัดพิธีสรงน้ำสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 ดังนี้
สรงน้ำพระธาตุพระอานนท์
สรงน้ำศาลเจ้าปู่
สรงน้ำเจ้าพ่อหอชุม
สรงน้ำศาลเจ้าแม่สองนาง
สรงน้ำอนุสาวรีย์พระสุนทร
สรงน้ำศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
สรงน้ำศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง(โรงพักเก่า)
สรงน้ำศาลเจ้าพ่อเงินคำล้าน
สรงน้ำเจดีย์เก่าวัดทุ่งสว่างชัยภูมิ
สรงน้ำศาลย่าหล่า

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองยโสธรผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ((อย่างไม่เป็นทางการ))

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองยโสธร

เรื่อง เปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งที่ 10 เขตเลือกตั้งที่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

จากเดิมโรงอาหารโรงเรียนยโสธรวิทยาคาร เป็นเต็นท์ด้านหน้าห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยกรณ์วัสดุก่อสร้าง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองยโสธร

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองยโสธรที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองยโสธร

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธรที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองยโสธร

เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร

ภาคผนวก ก สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

ภาคผนวก ข สถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธรและนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร

โทร 045-711397 ต่อ 202

ประกาศ : เรื่องการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร

วันเลือกตั้ง : วันอาทิตย์ที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง : วันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

สถานที่รับสมัคร : อาคารศูนย์บริการผู้สูงอายุและคนพิการ (หอนาฬิกา) ถนนรัตนเขต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธรและนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร

โทร 045-711397 ต่อ 202

 

กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองยโสธร

ดำเนินการเปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านเปี่ยมสุข ถนนวารีราชเดชซอย 5 เพื่อให้ประชาชนและผู้สัญจรบริเวณดังกล่าว เกิดความปลอดภัย

กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองยโสธร

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองยโสธร โทร 045-711397 ต่อ 310

 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น

นายสถิตย์ ศรีสงคราม ปลัดเทศบาลเมืองยโสธร ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร มอบหมายให้ นางสาวทัศนีย์ อกอุ่น ผู้อำนวยการกองคลัง ร่วมประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองยโสธร โทร 045-711397 ต่อ 310

 

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.30 น.

นายสถิตย์ ศรีสงคราม ปลัดเทศบาลเมืองยโสธ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร มอบหมายให้ จ่าเอกสุทธิชัย ไชยวิเศษ รองปลัดเทศบาลเมืองยโสธร ร่วมกิจกรรมจิบกาแฟรับอรุณเชื่อมสัมพันธ์หน่วยงานองค์กรภาครัฐ เอกชน

โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมจิบกาแฟรับอรุณ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองยโสธร โทร 045-711397 ต่อ 310

 

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

นายสถิตย์ ศรีสงคราม ปลัดเทศบาลเมืองยโสธร ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองยโสธร พร้อมพนักงานเทศบาลเมืองยโสธร ปฏิบัติหน้าที่ในการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธรและนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร โดยวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดรับสมัคร ซึ่งมีบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความคึกคักและเรียบร้อยภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายการเลือกตั้ง ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ซึ่งกำหนดการเปิดรับสมัคร คือ วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารศูนย์บริการผู้สูงอายุและ คนพิการ (หอนาฬิกา)

โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมสังเกตการณ์ฯ และกล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่รับสมัคร และผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ

งนี้ เทศบาลเมืองยโสธร แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 3 เขต มีสมาชิกสภาเทศบาลเขตละ 6 คน รวม 18 คน มีนายกเทศมนตรี 1 คน และแบ่งหน่วยเลือกตั้งออกเป็น 28 หน่วยเลือกตั้ง จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อใช้สิทธิ์ โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองยโสธร โทร 045-711397 ต่อ 105

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธรและนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร

โทร 045-711397 ต่อ 202

 

 

 

 

 

กลับสู่หน้าหลัก

 

นายสถิตย์ ศรีสงคราม

ปลัดเทศบาลเมืองยโสธร

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร