รวดเร็ว เป็นธรรม เสมอภาค
แนะนำเทศบาล
วิสัยทัศน์
หัวหน้าส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา
กองวิชาการฯ
งานทะเบียนราษฎร์
สถานธนานุบาล
งานเทศกิจ
กองช่างสุขาภิบาล
โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากร ตั้งตรงจิต ๑๕
โรงเรียนเทศบาล ๒สามัคคีวิทยากร
โรงเรียนเทศบาล ๓ ห้าธันวาคม
กิจการสภา

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองยโสธร

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองยโสธร

เอกสารแนบท้าย

เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองยโสธร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภาคคสามเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองยโสธรประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองยโสธร ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) และพนักงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) และพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขโทรสาร

กลับสู่หน้าหลัก