แนะนำเทศบาล
วิสัยทัศน์
หัวหน้าส่วนราชการ

โครงสร้างหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
งานทะเบียนราษฎร์
สถานธนานุบาล
งานเทศกิจ
กองช่างสุขาภิบาล
งานตรวจสอบภายใน
กองการเจ้าหน้าที่
โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากร ตั้งตรงจิต ๑๕
โรงเรียนเทศบาล ๒สามัคคีวิทยากร
โรงเรียนเทศบาล ๓ ห้าธันวาคม

 

 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปี 64
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
 ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างหน่วยงานฝ่ายข้าราชการการเมือง

โครงสร้างหน่วยงานฝ่ายประจำ

ข้อมูลผู้บริหาร

อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์ ปี 64
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน

 แผนดำเนินงานประจำปี 2564

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ

 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 E-SERVICE

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริการเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานประจำปี 2563
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือกา รจัดหาพัสดุรายเดือน

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 เจตจำนงสุจริตขอ งผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหน่วยงาน

 

กลับสู่หน้าหลัก