รวดเร็ว เป็นธรรม เสมอภาค
แนะนำเทศบาล
วิสัยทัศน์
หัวหน้าส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา
กองวิชาการฯ
งานทะเบียนราษฎร์
สถานธนานุบาล
งานเทศกิจ
กองช่างสุขาภิบาล
โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากร ตั้งตรงจิต ๑๕
โรงเรียนเทศบาล ๒สามัคคีวิทยากร
โรงเรียนเทศบาล ๓ ห้าธันวาคม

 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

กิจกรรมที่นายกเทศมนตรีมีส่วนร่วมเกี่ยวกับด้านการให้ความสำคัญในการพัฒนาเทศบาลเมืองชัยภูมิ ด้านคุณธรรมและความโปรงใส เช่น ประเกาศเจตจำนงสุจริต /ให้ความสำคัญกับบุคลากร /ผลความสำเร็จของการประเมินต่างๆ /ออกพบประกับประชาชน

ภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับสู่หน้าหลัก