รวดเร็ว เป็นธรรม เสมอภาค
แนะนำเทศบาล
วิสัยทัศน์
หัวหน้าส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา
กองวิชาการฯ
งานทะเบียนราษฎร์
สถานธนานุบาล
งานเทศกิจ
กองช่างสุขาภิบาล
โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากร ตั้งตรงจิต ๑๕
โรงเรียนเทศบาล ๒สามัคคีวิทยากร
โรงเรียนเทศบาล ๓ ห้าธันวาคม

 

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองยโสธร

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองยโสธร

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองยโสธร

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองยโสธร

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองยโสธร

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองยโสธร

การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา2563

เรื่อง การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองยโสธร

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร
เรื่อง เรียกประมูลให้เช่าทรัพย์สิน (ส้วมสาธารณะ จำนวน 10 ห้อง) ตลาดสดเทศบาล 1 มีกำหนดเช่า 1 ปี
ผู้สนใจยื่นซองประมูลราคา ในราคาชุดละ 100 บาท
ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

งานกองคลัง เทศบาลเมืองยโสธร 045-712251 ต่อ 109

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองยโสธ

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองยโสธร

 

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองยโสธร  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองยโสธร

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองยโสธร

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองยโสธร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองยโสธร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดเก็บภาษี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน ของทุกปี และชำระภายใน 30 วัน นบตั้งแต่ได้รับใบแจ้งการประเมิน

ภาษีป้าย ชำระภาษีป้ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของทุกปี

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองยโสธร

เอกสารแนบท้าย

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/ndftul

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/ndftul

 

เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองยโสธร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภาคคสามเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

ประกาศเรืองการับโอนข้าราชหรือพนักกงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่

ข้าราชการการเมืองในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกันกับตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองยโสธร ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) และพนักงานจ้างทั่วไป

ภาคผนวก ก.

ภาคผนวก ข.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองยโสธรประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)

ภาคผนวก ๑ ตำแหน่งผู่ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม

ภาคผนวก ๒ ครูผู้ช่วย(สอนเด็กด้อยโอกาส)

ภาคผนวก ๓ ครูผู้ช่วย(ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์)

ภาคผนวก ๔ ครูผู้ช่วย(วิชาเอกพลศึกษา)

ภาคผนวก ๕ ผู้ช่วยพนักงานธุรการ สังกัดกองการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งจิต 15

ภาคผนวก ๖ ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล

ภาคผนวก ๗

ภาคผนวก ๘

เปลี่ยนแปลงกำหนดการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองยโสธร
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) เนื่องจากมีการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิด จึงขอประกาศเอกสารฉบับจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) และพนักงานจ้างทั่วไป
เปลี่ยนแปลงกำหนดการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองยโสธร
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองยโสธร   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองยโสธร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองยโสธร

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองยโสธ
  

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองยโสธร
เรื่องสรุปผลการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยฯ
เรื่องสรุปผลการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำและบำบัดน้ำเสียระยะที่ 2

เอกสารประชาสัมพันธ์ภาษี 3 ภาษี

แผ่นที่ 1

แผ่นที่ 2

แผ่นที่ 3

แผ่นที่ 4

แผ่นที่ 5

แผ่นที่ 6

แผ่นที่ 7

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองยโสธร
เรื่องการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในทางเท้าถนนประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองยโสธร
ประกาศประมูลให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาล ห้องขายสินค้าตรงข้ามห้องน้ำ (ห้องเล็ก)
ประกาศประมูลให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาล ห้องขายสินค้าตรงข้ามห้องน้ำ (ห้องใหญ่)
เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองยโสธร
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองยโสธร
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่สัญญาประชาคมความเห็นเพื่อร่วมสร้างความสามัคคีปองดอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับสู่หน้าหลัก