รวดเร็ว เป็นธรรม เสมอภาค
แนะนำเทศบาล
วิสัยทัศน์
หัวหน้าส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา
กองวิชาการฯ
งานทะเบียนราษฎร์
สถานธนานุบาล
งานเทศกิจ
กองช่างสุขาภิบาล
โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากร ตั้งตรงจิต ๑๕
โรงเรียนเทศบาล ๒สามัคคีวิทยากร
โรงเรียนเทศบาล ๓ ห้าธันวาคม

 

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองยโสธร
เรื่องสรุปผลการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยฯ
เรื่องสรุปผลการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำและบำบัดน้ำเสียระยะที่ 2

เอกสารประชาสัมพันธ์ภาษี 3 ภาษี

แผ่นที่ 1

แผ่นที่ 2

แผ่นที่ 3

แผ่นที่ 4

แผ่นที่ 5

แผ่นที่ 6

แผ่นที่ 7

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองยโสธร
เรื่องการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในทางเท้าถนนประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองยโสธร
ประกาศประมูลให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาล ห้องขายสินค้าตรงข้ามห้องน้ำ (ห้องเล็ก)
ประกาศประมูลให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาล ห้องขายสินค้าตรงข้ามห้องน้ำ (ห้องใหญ่)
เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองยโสธร
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองยโสธร
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่สัญญาประชาคมความเห็นเพื่อร่วมสร้างความสามัคคีปองดอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับสู่หน้าหลัก