แนะนำเทศบาล
วิสัยทัศน์
หัวหน้าส่วนราชการ

โครงสร้างหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
งานทะเบียนราษฎร์
สถานธนานุบาล
งานเทศกิจ
กองช่างสุขาภิบาล
งานตรวจสอบภายใน
กองการเจ้าหน้าที่
โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากร ตั้งตรงจิต ๑๕
โรงเรียนเทศบาล ๒สามัคคีวิทยากร
โรงเรียนเทศบาล ๓ ห้าธันวาคม

 

นางอัญชลี ชุมนุม

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวสุภาวดี  สุกใส

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ

นางนวลจันทร์ บุญธรรม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 

นายธรรมชาติ ศรีสุวอ

สัตวแพทย์อาวุโส

นางสมจิต โพธิ์ศรี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส.สิริลักษณ์ บัวทองรังสิมา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวภัทร์สิริย์ โสธรวัตร์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางปาริชาติ บุญทศ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายวสันต์ ศรีอักษร

คนงานกวาดถนน

นางสาวสุจิตรา สุวรรณมาโจ

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

น.ส.อนิสา ใจสะอาด

พนักงานจ้างทั่วไป

นายวิโรจน์ พันธ์เพ็ง

พนักงานจ้างทั่วไป

นางวิรุฬ สุนทรา

พนักงานจ้างทั่วไป

น.ส.สิรินทร สุวรรณราช

พนักงานจ้างทั่วไป

น.ส.ศุภลักษณ์ ดวงตา

พนักงานจ้างทั่วไป

นายจารุวิทย์ โพธิ์ชัย

พนักงานจ้างทั่วไป

น.ส.นุชนารถ พรหมดี

พนักงานจ้างทั่วไป

นางหนึ่งฤทัย สง่างาม

พนักงานจ้างทั่วไป

น.ส.พัณณิดา ทาหาร

พนักงานจ้างทั่วไป

นายไกรฤกษ์ จิตรเสรี

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวจิรภิญญา ศรีสุวอ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสิงขร เทพมณี

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวสุประวีณ์ สีนอร์กฤตบุญ

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวชญาภา เตชาวิวัฒนบูลย์

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวริยากร ณุวงษ์

พนักงานจ้างทั่วไปศรี

 

นายวิรัตน์ ยาคำ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายจำลอง ช่อทัมทิม

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายวรวุฒิ โสภาวรรณ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

   

 

 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ประสานนโยบาย ประสานแผนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยให้มีส่วนราชการภายใน  ดังนี้

 1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

มีหน้าที่ควบคุมและดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานต่าง ๆ ดังนี้

  1. งานแผนงานสาธารณสุขฯ ดำเนินการด้านการวางแผนด้านสาธารณสุข  จัดทำแผนตามโครงการสาธารณสุข  โดนประสานแผนกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  ประสานการปฏิบัติงานตำแหน่งต่าง ๆ แผนการปฏิบัติงานสาธารณสุขประจำเดือน  งานข้อมูลข่าวสาร จัดทำและสนับสนุน  ระเบียบ/รายงานให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ประเมินผลทางด้านสาธารณสุข  นิเทศและติดตามประเมินผลงานทางด้านสาธารณสุขและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. งานสุขาภิบาลอนามัย  ดำเนินการด้านควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม  งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ  ควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ควบคุมป้องกันแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  3. งานศูนย์บริการสาธารณสุข  ดำเนินการด้านให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่  วางแผนและจัดการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยให้สอดคล้องกับคำสั่งการรักษาของแพทย์  วางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินผลตามแผน  สนับสนุนแพทย์เกี่ยวกับการตรวจ  วินิจฉัย  และให้บริการรักษาพยาบาล  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  4. งานรักษาความสะอาด  ดำเนินการล้างทำความสะอาด  เก็บรวบรวมขยะมูลฝอย  ขนถ่ายขยะมูลฝอย  ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. ฝ่ายบริการสาธารณสุข

มีหน้าที่ควบคุมและดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานต่าง ๆ ดังนี้

  1. งานสัตวแพทย์  ดำเนินการควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์  เกิดจากสัตว์เลี้ยง  สัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ  เฝ้าระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยงกับการติดโรคสัตว์  ควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์  ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  ป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตราย  หรือเหตุรำคาญจากสัตว์  รายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์  และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. งานส่งเสริมสุขภาพ  ดำเนินงานด้านสุขศึกษา  งานอนามัยโรงเรียน  งานอนามัยแม่และเด็ก  งานวางแผนครอบครัว  งานสาธารณสุขมูลฐาน  งานโภชนาการ  งานสุขภาพจิต  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่รับมอบหมาย
  3. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  ดำเนินการด้านป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  ควบคุมแมลงและพาหนะนำโรค  ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ  ป้องกันการติดยาและสารเสพติด  และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  4. งานธุรการ  ดำเนินการด้านงานสารบรรณ  รักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุ  อุปกร์  การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานสาธารณกุศลของเทศบาล  และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ  ตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ  จัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล  รับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน  สวัสดิการต่าง  ๆ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

 

 

กลับสู่หน้าหลัก