รวดเร็ว เป็นธรรม เสมอภาค
แนะนำเทศบาล
วิสัยทัศน์
หัวหน้าส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา
กองวิชาการฯ
งานทะเบียนราษฎร์
สถานธนานุบาล
งานเทศกิจ
กองช่างสุขาภิบาล
โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากร ตั้งตรงจิต ๑๕
โรงเรียนเทศบาล ๒สามัคคีวิทยากร
โรงเรียนเทศบาล ๓ ห้าธันวาคม

 

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสาธารณะ ถนนวิทยะธำรงค์ (อ.อภิชาติ)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธิอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสาธารณะ ถนนวิทยะธำรงค์ (อ.อภิชาติ)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการคำนวณราคากลาง

ประกาศ เทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมทัศน์วิมานพญาแถนให้เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

เอกสารประกอบการประกวดราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมทัศน์วิมานพญาแถนให้เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการคำนวณราคากลาง

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการคำนวณราคากลาง

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าางสระว่ายนํ้าสวนสาธารณะพญาแถน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าางสระว่ายนํ้าสวนสาธารณะพญาแถน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  ๑๓/๒๕๖๒ การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายนํ้าสวนสาธารณะพญาแถน

การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธรเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนวารีราชเดช ซอย๑ (ยส.ถ.๒-๐๐๓๖)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๑๒/๒๕๖๒ การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนวารีราชเดช ซอย๑ (ยส.ถ.๒-๐๐๓๖)
ประกาศเทศบาลเมืองยโสธรเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนวารีราชเดช ซอย๑ (ยส.ถ.
๒-๐๐๒๕)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๑๑/๒๕๖๒
การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนวารีราชเดช ซอย๑ (ยส.ถ. ๒-๐๐๒๕)

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวารีราชเดช ซอย 1 (ยส.ถ.๒-oo๒๕)

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวารีราชเดช ซอย 1 (ยส.ถ.๒-oo๓๖)

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอาคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว เสาธง และลานคอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองยโสธร

เรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดการคำนวณราคากลางและร่างขอบเขตของงาน โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๙/๒๕๖๒การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว เสาธง และลานคอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองยโสธร
ประกาศเทศบาลเมืองยโสธรเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว เสาธง และลานคอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
ยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๘/๒๕๖๒การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยสาธารณะ ถนนห้าธันวามหาราช (ตรงข้ามบ้านเจนนี่)
ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยสาธารณะ ถนนห้าธันวามหาราช (ตรงข้ามบ้านเจนนี่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดกาคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารโถ่งโล่ง ค.ส.ล. โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา

เรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดกาคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้ว เสาธงและลานคอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองยโสธร

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร

 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ ๗/๒๕๖๒ การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๖/๒๕๖๒การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายนํ้า ซอยสาธารณะ (เก้ารส) ถนนสหพัฒนา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายนํ้า ซอยสาธารณะ (เก้ารส) ถนนสหพัฒนาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๕/๒๕๖๒การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว เสาธง และลานคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.ยส.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว เสาธง และลานคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.ยส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง เรียกประมูลให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาลเมืองยโสธร ค่าเช่าสถานที่ห้องขายสินค้าตรงข้ามห้องน้ำ(ห้องเล็ก) สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ

เรื่อง เรียกประมูลให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาลเมืองยโสธร ค่าเช่าสถานที่ห้องขายสินค้าตรงข้ามห้องน้ำ(ห้องใหญ่) สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนพร้อมท่อระบายนํ้า ซอยสาธารณะ ถนนวิทยะธํารงค์ซอย๑๕ (ชากังราว)

การจ้างก่อสร้างโครงก่อรสร้างขยายถนนพร้อมท่อระบายนํ้า ซอยสาธารณะ ถนนวิทยะธํารงค์ซอย๑๕(ชากังราว)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยสาธาณะ ถนนห้าธันวามหาราช (ตรงข้ามบ้านเจนนี่)

โครงการก่อสร้างขยายถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสาธารณะ ถนนวิทยะธำรงค์ ซอย 15 (ชากังราว)

โครงการก่อสร้างรั้ว เสาธงและลานคอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองยโสธร

โครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสาธารณะ (เก้ารส) ถนนสหพัฒนา

โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่๓/๒๕๖๒การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและทางเท้า พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างถนนวารีราชเดช

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและทางเท้า พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนวารีราชเดช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่๒/๒๕๖๒การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและก่อสร้างทางเท้า พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนห้าธันวา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและก่อสร้างทางเท้า พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนห้าธันวา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนพร้อมท่อระบายน้ำถนนเทศบาล1

เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนพร้อมท่อระบายนํ้า ถนนเทศบาล ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนพร้อมท่อระบายนํ้า ถนนเทศบาล ๑
ตามประกาศ เทศบาลเมืองยโสธร

การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอริเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ........................
การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนพร้อมท่อระบายนํ้า ถนน
เทศบาล ๑

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนพร้อมท่อระบายนํ้า ถนนเทศบาล ๑

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๑๓/๒๕๖๑
การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฝายสำทวนสวนสาธารณะพญาแถน

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฝายสำทวนสวนสาธารณะพญาแถน ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะดอนย่าหล่า ระยะที่ 1

โครงการขยายถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนพร้อมท่อระบายนํ้าซอยเรืองไทยพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๑๑/๒๕๖๑การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนพร้อมท่อระบายนํ้าซอยเรืองไทยพัฒน

เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเรืองไทยพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกสดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนพร้อมท่อระบายน้ำซอยแจ้งสนิท 2 ถนนแจ้งสนิท

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ซอยสาธารณะ(ข้างสนามเทนนิส)

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ฯ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายนํ้า ซอยสาธารณะ(ข้างสนามเทนนิส) ด้วยวิธี  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนพร้อมท่อระบายนํ้าซอยแจ้งสนิท ๒ ถนนแจ้งสนิทด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนพร้อมท่อระบายนํ้าซอยเรืองไทยพัฒนา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระบบจอ LED lndoor Full Color Display พร้อมอุปกรณ์
โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกซอยสาธารณะถนนวัดดอนพระเจ้า
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยสาธารณะ(ข้างวัดเนรมิตร)
จ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นส่วนเครื่องคัดแยกขยะชำรุด
ซื้อยางรถยนต์บรรทุก ๑๐ ล้อ
โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ซอยสาธารณะ(ข้างสนามเทนนิส) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โครงการก่อสร้าง ขยายถนนพร้อมท่อระบายน้ำซอยแจ้งสนิท 2 ถนนแจ้งสนิท
โครงการก่อสร้างขยายถนนพร้อมท่อระบายน้ำซอยเรืองไทยพัฒนา

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ ๗/๒๕๖๑ การจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องน้ำตลาดสดเทศบาล 1
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตู้ตั้งพื้น
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๕ รายการ
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการขยายถนน ค.ส.ล.ถนนเทศบาล ๑ (หลังโรงเรียนยโสธรพิทยาคม)
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก ซอยสาธารณะถนนวัดดอนพระเจ้า
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ (ข้างวัดเนรมิต)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 11 ที่นั่ง รวมที่นั่งคนขับ เครื่องยนต์ดีเซล

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสาธารณะ(บริเวณ ซอยสหภาพแรงงานฯ) ถนนวิทยะธำรงค์ ด้วยวิธีประกวดอิเล็คทรอนิกส์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสาธารณะ(บริเวณ รร.เทศบาล 3 ) ถนนวิทยะธำรงค์ ด้วยวิธีประกวดอิเล็คทรอนิกส์

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่ชำรุด ของเครื่องจักรกลหนัก รถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ต 0812 ยส

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศฯ
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ (e-bidding) เลขที่ 3/2561
เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 11 ที่นั่ง (e-bidding) เลขที่ 5/2561
เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติดคอนกรีต ซอยสาธารณะ (บริเวณ ร.ร.เทศบาล 3) ถนนวิทยะธำรงค์ (e-bidding) เลขที่ 4/2561
เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติดคอนกรีต ซอยสาธารณะ (บริเวณซอยสหภาพแรงงาน) ถนนวิทยะธำรงค์ (e-bidding) เลขที่ 6/2561

ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้งยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ เลขที่ 03/2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 ห้าธันวาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่  ท.ยส. ซ. E ๐5/๒๕๖๐
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยสาธารณะถนนวิทยะธำรงค์ (ซอยข้าง ร.ร.ท.๓)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยข้างที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร (แจ้งสนิท - วารีราชเดช)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนโนนตาล (รัตนเขต - สหพัฒนา)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนดำรงค์วิมลคุณ(ส่วนต่อเนื่องหน้าบ่อบำบัดน้ำเสีย - สะพานหน้าท่าทราย)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนห้าธันวามหาราช
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสหพัฒนา(รัตนเขต – เลียบกุดเซียม) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e – Auction)  เลขที่  ท.ยส. จ. E ๐4/๒๕60
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า
ชนิด 6 ล้อ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ท.ยส. ซ. E
03/2560

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่บ้านเปี่ยมสุข

ราคากลาง

สอบราคาซื้อหนังสือเรียน  ปีการศึกษา  2560
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง      รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑  ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑  ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑  ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยสาธารณะถนนวิทยะธำรงค์ (ซอยข้าง ร.ร.ท.๓)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยสาธารณะถนนวิทยะธำรงค์ (ชุมชนสถานีขนส่ง)
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนเทศบาล ๑๑ (วิทยะธำรงค์ - สหพัฒนา)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนศรีบำรุง - ถนนเทพมณี (ชุมชนบ้านใหม่)
เปลี่ยนแปลงกำหนด วัน เวลายื่นซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารตลาดสดเทศบาล ๑
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารตลาดสดเทศบาล ๑ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e – Auction)  เลขที่  ท.ยส. จ. E ๐๒/๒๕๖๐
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๐ (สหพัฒนา - วัดเนรมิตร)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสหพัฒนา ซอย ๕ (วิทยะธำรงค์ -  สหพัฒนา)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสหพัฒนา ซอย ๒ (วิทยะธำรงค์ -  สหพัฒนา)
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง
ยกเลิกประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่  ท.ยส. ซ. E ๐๑/๒๕๖๐
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำเสีย ชุมชนบ้านท่าศรีธรรม
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกนํ้ดับเพลิงอเนกประสงค์)
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที ท.ยส. ซ. E ๐๑/๒๕๖๐
ประมูลให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาลเมืองยโสธร ค่าเช่าห้องสุขา ชาย/หญิง จำนวน 12 ห้อง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดยโสธร

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหมู่บ้านพงษ์พันธ์(สมชัยใบบัว) ถนนแจ้งสนิท

ราคากลาง

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ
ซอยสาธารณะ ถนนวิทยะธำรงค์  ซอย ๑๓

ราคากลาง

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์นั่งส่วนกลาง ชนิดรถบรรทุก(ดีเซล)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง

รายละะเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนแจ้งสนิท ซอย ๑
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e – Auction)  เลขที่  ท.ยส. จ. E ๑๓/๒๕๕๙
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนประหยัดพลังงานชนิด LED พร้อมติดตั้ง
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุกองช่าง
โครงการปรับปรุงต่อเติมตลาดส่งสินค้าทางการเกษตรเพื่อเป็นศูนย์บริการผู้สูงอายุและคนพิการ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e – Auction)  เลขที่  ท.ยส. จ. E ๑๒/๒๕๕๙
ประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอุทยานการเรียนรู้เพื่อเป็นห้องสมุดบริการประชาชน
          ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e – Auction)  เลขที่  ท.ยส. จ. E ๑๑/๒๕๕๙
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนโพธิราช
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเขตยศไกร
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนจุมพลบุรี
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนศรีวรราช
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงทางเดินเท้าถนนประชาสัมพันธ์
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e – Auction)  เลขที่  ท.ยส. จ. E ๑๐/๒๕๕๙
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงทางเดินเท้าถนนวิทยธำรงค์
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e – Auction)  เลขที่  ท.ยส. จ. E ๐๙/๒๕
๕๙
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงทางเดินเท้าถนนรัตนเขต
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e – Auction)  เลขที่  ท.ยส. จ. E ๐๘/๒๕๕๙
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนวารีราชเดช
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e – Auction)  เลขที่  ท.ยส. จ. E ๐๕/๒๕๕๙
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนดำรงค์วิมลคุณ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e – Auction)  เลขที่  ท.ยส. จ. E ๐๔
/๒๕๕๙
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนอุทัยรามฤทธิ์
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e – Auction)  เลขที่  ท.ยส. จ. E ๐๖/๒๕๕๙
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนห้าธันวาหน้าเรือนจำ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e – Auction)  เลขที่  ท.ยส. จ. E ๐๗/๒๕๕๙

ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์บ รรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่  ท.ยส. ซ. E ๐๓/๒๕๕๙

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนศรีสุนทร
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนนครปทุ
โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนแจ้งสนิท
วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e – Auction)  เลขที่  ท.ยส. จ. E ๐๒/๒๕๕๙
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนตรีเสน
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนอดุลยฤทธิเดช

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองยโสธร
วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e – Auction)  เลขที่  ท.ยส. จ. E ๐๑
/๒๕๕๙

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ถนนรัตนเขต
(จิ้งสูน) พร้อมท่อระบายน้ำ

การจ้างซ่อมแซมเครื่องจักรภายในสถานีสูบน้ำเสียเทศบาลเมืองยโสธร จำนวน ๖ สถานีเทศบาลเมืองยโสธร  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธรประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๘

ราคากลางโครงการจ้างซ่อมแซมเครื่องจักรภายในสถานีสูบน้ำเสีย เทศบาลเมืองยโสธร  จำนวน 6 สถานี

 

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยสาธารณะถนนโนนตาล (หลังนทีทอง)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนซอยสาธารณะ หลังหมู่บ้านทหาร (CAT)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนซอยสาธารณะเลี่ยงเมือง (พ่อจันดี)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนซอยสาธารณะ หน้าวัดดอนพระเจ้า
ประมูลซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่  ท.ยส. ซ. E ๐๔/๒๕๕๘
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องชีววิทยา สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมติดตั้งสนามฟุตซอลกลางแจ้ง เครื่องออกกำลังกายและอุปกรณ์สนามเด็กเล่น ชุมชนบ้านท่าศรีธรรม
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕ และ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒  สามัคคีวัฒนา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนซอยสาธารณะ (ข้างโรงพยาบาลรวมแพทย์)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนซอยสาธารณะ ถนนห้าธันวามหาราช
(เลี่ยงเมืองส่วนต่อเนื่
อง)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนซอยสาธารณะ
ชุมชนอยู่ดีมีแฮง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนซอยสาธารณะ ถนนวารีราชเดช  (หลังปั๊มบางจาก)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล. และท่อระบายน้ำถนนห้าธันวามหาราช (ข้างบ้าน ผอ.ณรงค์)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.
และท่อระบายน้ำถนนห้าธันวามหาราช (หลังบ้านนายก)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนห้าธันวามหาราช (ข้างลำโขงชาแนล)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ซอยสาธารณะ ถนนห้าธันวามหาราช (ภู่ระหงษ์)

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.และท่อระบายน้ำซอยสาธารณหลังปั๊มตราดาว (อ.ทวี)

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนห้าธันวามหาราช (ดาบจวบ)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนซอยสาธารณะ
ถนนห้าธันวามหาราช (ข้างซอยดาบหวัน)
สอบราคาจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ VIP   ๒  ชั้น
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ซอยสาธารณะ ถนนห้าธันวามหาราช (ช่างอเนกส่วนต่อเนื่อง ส่วนที่ ๓)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสาธารณะบางจากเก่า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับสู่หน้าหลัก