แนะนำเทศบาล
วิสัยทัศน์
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา
กองวิชาการฯ
งานทะเบียนราษฎร์
สถานธนานุบาล
งานเทศกิจ
กองช่างสุขาภิบาล
โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากร ตั้งตรงจิต ๑๕
โรงเรียนเทศบาล ๒สามัคคีวิทยากร
โรงเรียนเทศบาล ๓ ห้าธันวาคม

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือปฏิบัติงาน/บริการ

การบริหารงานบุคคล

การป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

จัดซื้อ-จัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อพัสดุ ปี2562

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานประจำปี 2562

รายงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

แผนพัฒนาเทศบาล

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

แผนยุทธศาสตร์ ปี 63

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร้องเรียน-ร้องทุกข์

 

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการเพื่อวางระบบเชื่อมต่อเครือข่ายส่งสัญญาณภาพระยะไกล (กล้อง CCTV)

เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวิทยะธำรงค์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น (ยส.ถ.2-0003) ช่วง กม. 1+725-2+050 (ระยะที่ 1)

เอกสารประกอบการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวิทยะธำรงค์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น (ยส.ถ.2-0003) ช่วง กม. 1+725-2+050 (ระยะที่1)

เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนวิทยะธำรงค์  รหัสทางหลวงท้องถิ่น  (ยส.ถ.2-0003) ช่วง กม.ช่วง กม.1+360-1+725 (ระยะที่ 2)

เอกสารประกอบการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนวิทยะธำรงค์  รหัสทางหลวงท้องถิ่น  (ยส.ถ.2-0003) ช่วง กม.ช่วง กม.1+360-1+725 (ระยะที่ 2)

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนแจ้งสนิท และปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนหน้าวัดอัมพวัน

ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการจักซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างรั้วและปรับปรุงภูมทัศน์เทศบาลเมืองยโสธร

 

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมขยายไหล่ทาง ถนนเขื่อนธานี ช่วงถนนมงคลบูรพา-สวนพญาแถน
เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนแจ้งสนิท หน้าวัดอัมพวัน
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติมอาคารตลาดสดเทศบาล 1 ชั้น 2
ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต ถนนโนนตาล 2
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต พร้อมไหล่ทาง ถนนเขื่อนธานี ช่วงถนนมงคลบูรพา-สวนพญาแถน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนแจ้งสนิท และปรับปรุงผิวจราจร ค.ศ.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนหน้าวัดอัมพวัน

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จอ LDE Indoor Full Color Display

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 12 รายการ

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 12 รายการ

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 12 รายการ

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบแค็บ

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี แบบแค็บ

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี แบบแค็บ

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการคำนวณราคากลาง

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วและปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดยโสธร

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่บ้านอุดมสุข ซอยสาธารณะถนนห้าธันวา

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยสาธารณะ(รุ่งเจริญ) ถนนวิทยะธำรงค์ ซอย2

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวารีราชเดช ซอย1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนรัตนเขต (หลังศาล)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  และก่อสร้างท่อระบายน้ำ  ถนนวิทยะธำรงค์  ซอย ๑, ๓

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและคุณลักษณะสังเขปและร่างขอบเขตงานครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 15 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนเรืองไทยพัฒนา (ดอนย่าหล่า)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดยโสธร

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดยโสธร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนรัตนเขต (หลังศาล)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี แบบแค๊บ

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง โครงการปรับปรุงสวนพญาแถน

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรัตนเขต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยชากังราว (ส่วนต่อเนื่อง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหน้าที่ว่าการอำเภอ

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  และก่อสร้างท่อระบายน้ำ  ถนนวิทยะธำรงค์  ซอย ๑, ๓

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  และก่อสร้างท่อระบายน้ำ  ถนนวิทยะธำรงค์  ซอย ๑, ๓

เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนเรืองไทยพัฒนา (ดอนย่าหล่า)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนเรืองไทยพัฒนา (ดอนย่าหล่า)

เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนรัตรเขต (หลังศาล)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนรัตรเขต (หลังศาล)

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะดอนย่าหล่า

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะข้างสำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดยโสธร

เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยชากังราว (ส่วนต่อเนื่อง) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยชากังราว (ส่วนต่อเนื่อง) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดยโสธร

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยสาธารณะ ถนนวิทยะธำรงค์ (อ.อภิชาติ)

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนวารีราชเดช ซอย๑ (ทางเข้าหมู่บ้านเปี่ยมสุข)

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสาธารณะ(รุ่งเจริญ)ถนนวิทยะธำรงค์ ซอย๑,๓

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยชากังราว(ส่วนต่อเนื่อง)

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสาธารณะ(รุ่งเจริญ)ถนนวิทยะธำรงค์ ซอย๒

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนวารีราชเดช ซอย๑ (หลังปั๊มบางจาก)

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเรืองไทยพัฒนา(ดอนย่าหล่า)

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนรัตนเขต (หลังศาล)

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่องประกวดราคาจ้างการก่อสร้างโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่๕/๒๕๖๓

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดยโสธร

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๔/๒๕๖๓

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี แบบแค็บ

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๓/๒๕๖๓

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสาธารณะ ถนนวิทยะธำรงค์ (อ.อภิชาติ)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธิอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสาธารณะ ถนนวิทยะธำรงค์ (อ.อภิชาติ)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการคำนวณราคากลาง

ประกาศ เทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมทัศน์วิมานพญาแถนให้เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

เอกสารประกอบการประกวดราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมทัศน์วิมานพญาแถนให้เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการคำนวณราคากลาง

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการคำนวณราคากลาง

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าางสระว่ายนํ้าสวนสาธารณะพญาแถน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าางสระว่ายนํ้าสวนสาธารณะพญาแถน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  ๑๓/๒๕๖๒ การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายนํ้าสวนสาธารณะพญาแถน

การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธรเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนวารีราชเดช ซอย๑ (ยส.ถ.๒-๐๐๓๖)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๑๒/๒๕๖๒ การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนวารีราชเดช ซอย๑ (ยส.ถ.๒-๐๐๓๖)
ประกาศเทศบาลเมืองยโสธรเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนวารีราชเดช ซอย๑ (ยส.ถ.
๒-๐๐๒๕)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๑๑/๒๕๖๒
การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนวารีราชเดช ซอย๑ (ยส.ถ. ๒-๐๐๒๕)

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวารีราชเดช ซอย 1 (ยส.ถ.๒-oo๒๕)

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวารีราชเดช ซอย 1 (ยส.ถ.๒-oo๓๖)

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอาคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว เสาธง และลานคอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองยโสธร

เรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดการคำนวณราคากลางและร่างขอบเขตของงาน โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๙/๒๕๖๒การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว เสาธง และลานคอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองยโสธร
ประกาศเทศบาลเมืองยโสธรเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว เสาธง และลานคอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
ยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๘/๒๕๖๒การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยสาธารณะ ถนนห้าธันวามหาราช (ตรงข้ามบ้านเจนนี่)
ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยสาธารณะ ถนนห้าธันวามหาราช (ตรงข้ามบ้านเจนนี่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดกาคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารโถ่งโล่ง ค.ส.ล. โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา

เรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดกาคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้ว เสาธงและลานคอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองยโสธร

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร

 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ ๗/๒๕๖๒ การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๖/๒๕๖๒การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายนํ้า ซอยสาธารณะ (เก้ารส) ถนนสหพัฒนา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายนํ้า ซอยสาธารณะ (เก้ารส) ถนนสหพัฒนาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๕/๒๕๖๒การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว เสาธง และลานคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.ยส.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว เสาธง และลานคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.ยส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง เรียกประมูลให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาลเมืองยโสธร ค่าเช่าสถานที่ห้องขายสินค้าตรงข้ามห้องน้ำ(ห้องเล็ก) สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ

เรื่อง เรียกประมูลให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาลเมืองยโสธร ค่าเช่าสถานที่ห้องขายสินค้าตรงข้ามห้องน้ำ(ห้องใหญ่) สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนพร้อมท่อระบายนํ้า ซอยสาธารณะ ถนนวิทยะธํารงค์ซอย๑๕ (ชากังราว)

การจ้างก่อสร้างโครงก่อรสร้างขยายถนนพร้อมท่อระบายนํ้า ซอยสาธารณะ ถนนวิทยะธํารงค์ซอย๑๕(ชากังราว)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยสาธาณะ ถนนห้าธันวามหาราช (ตรงข้ามบ้านเจนนี่)

โครงการก่อสร้างขยายถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสาธารณะ ถนนวิทยะธำรงค์ ซอย 15 (ชากังราว)

โครงการก่อสร้างรั้ว เสาธงและลานคอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองยโสธร

โครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสาธารณะ (เก้ารส) ถนนสหพัฒนา

โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่๓/๒๕๖๒การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและทางเท้า พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างถนนวารีราชเดช

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและทางเท้า พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนวารีราชเดช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่๒/๒๕๖๒การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและก่อสร้างทางเท้า พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนห้าธันวา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและก่อสร้างทางเท้า พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนห้าธันวา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนพร้อมท่อระบายน้ำถนนเทศบาล1

เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนพร้อมท่อระบายนํ้า ถนนเทศบาล ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนพร้อมท่อระบายนํ้า ถนนเทศบาล ๑
ตามประกาศ เทศบาลเมืองยโสธร

การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอริเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ........................
การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนพร้อมท่อระบายนํ้า ถนน
เทศบาล ๑

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนพร้อมท่อระบายนํ้า ถนนเทศบาล ๑

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๑๓/๒๕๖๑
การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฝายสำทวนสวนสาธารณะพญาแถน

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฝายสำทวนสวนสาธารณะพญาแถน ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะดอนย่าหล่า ระยะที่ 1

โครงการขยายถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนพร้อมท่อระบายนํ้าซอยเรืองไทยพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๑๑/๒๕๖๑การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนพร้อมท่อระบายนํ้าซอยเรืองไทยพัฒน

เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเรืองไทยพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกสดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนพร้อมท่อระบายน้ำซอยแจ้งสนิท 2 ถนนแจ้งสนิท

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ซอยสาธารณะ(ข้างสนามเทนนิส)

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ฯ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายนํ้า ซอยสาธารณะ(ข้างสนามเทนนิส) ด้วยวิธี  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนพร้อมท่อระบายนํ้าซอยแจ้งสนิท ๒ ถนนแจ้งสนิทด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนพร้อมท่อระบายนํ้าซอยเรืองไทยพัฒนา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระบบจอ LED lndoor Full Color Display พร้อมอุปกรณ์
โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกซอยสาธารณะถนนวัดดอนพระเจ้า
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยสาธารณะ(ข้างวัดเนรมิตร)
จ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นส่วนเครื่องคัดแยกขยะชำรุด
ซื้อยางรถยนต์บรรทุก ๑๐ ล้อ
โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ซอยสาธารณะ(ข้างสนามเทนนิส) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โครงการก่อสร้าง ขยายถนนพร้อมท่อระบายน้ำซอยแจ้งสนิท 2 ถนนแจ้งสนิท
โครงการก่อสร้างขยายถนนพร้อมท่อระบายน้ำซอยเรืองไทยพัฒนา

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ ๗/๒๕๖๑ การจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องน้ำตลาดสดเทศบาล 1
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตู้ตั้งพื้น
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๕ รายการ
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการขยายถนน ค.ส.ล.ถนนเทศบาล ๑ (หลังโรงเรียนยโสธรพิทยาคม)
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก ซอยสาธารณะถนนวัดดอนพระเจ้า
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ (ข้างวัดเนรมิต)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 11 ที่นั่ง รวมที่นั่งคนขับ เครื่องยนต์ดีเซล

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสาธารณะ(บริเวณ ซอยสหภาพแรงงานฯ) ถนนวิทยะธำรงค์ ด้วยวิธีประกวดอิเล็คทรอนิกส์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสาธารณะ(บริเวณ รร.เทศบาล 3 ) ถนนวิทยะธำรงค์ ด้วยวิธีประกวดอิเล็คทรอนิกส์

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่ชำรุด ของเครื่องจักรกลหนัก รถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ต 0812 ยส

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศฯ
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ (e-bidding) เลขที่ 3/2561
เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 11 ที่นั่ง (e-bidding) เลขที่ 5/2561
เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติดคอนกรีต ซอยสาธารณะ (บริเวณ ร.ร.เทศบาล 3) ถนนวิทยะธำรงค์ (e-bidding) เลขที่ 4/2561
เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติดคอนกรีต ซอยสาธารณะ (บริเวณซอยสหภาพแรงงาน) ถนนวิทยะธำรงค์ (e-bidding) เลขที่ 6/2561

ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้งยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ เลขที่ 03/2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 ห้าธันวาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่  ท.ยส. ซ. E ๐5/๒๕๖๐
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยสาธารณะถนนวิทยะธำรงค์ (ซอยข้าง ร.ร.ท.๓)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยข้างที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร (แจ้งสนิท - วารีราชเดช)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนโนนตาล (รัตนเขต - สหพัฒนา)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนดำรงค์วิมลคุณ(ส่วนต่อเนื่องหน้าบ่อบำบัดน้ำเสีย - สะพานหน้าท่าทราย)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนห้าธันวามหาราช
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสหพัฒนา(รัตนเขต – เลียบกุดเซียม) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e – Auction)  เลขที่  ท.ยส. จ. E ๐4/๒๕60
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า
ชนิด 6 ล้อ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ท.ยส. ซ. E
03/2560

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่บ้านเปี่ยมสุข

ราคากลาง

สอบราคาซื้อหนังสือเรียน  ปีการศึกษา  2560
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง      รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑  ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑  ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑  ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยสาธารณะถนนวิทยะธำรงค์ (ซอยข้าง ร.ร.ท.๓)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยสาธารณะถนนวิทยะธำรงค์ (ชุมชนสถานีขนส่ง)
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนเทศบาล ๑๑ (วิทยะธำรงค์ - สหพัฒนา)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนศรีบำรุง - ถนนเทพมณี (ชุมชนบ้านใหม่)
เปลี่ยนแปลงกำหนด วัน เวลายื่นซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารตลาดสดเทศบาล ๑
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารตลาดสดเทศบาล ๑ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e – Auction)  เลขที่  ท.ยส. จ. E ๐๒/๒๕๖๐
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๐ (สหพัฒนา - วัดเนรมิตร)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสหพัฒนา ซอย ๕ (วิทยะธำรงค์ -  สหพัฒนา)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสหพัฒนา ซอย ๒ (วิทยะธำรงค์ -  สหพัฒนา)
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง
ยกเลิกประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่  ท.ยส. ซ. E ๐๑/๒๕๖๐
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำเสีย ชุมชนบ้านท่าศรีธรรม
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกนํ้ดับเพลิงอเนกประสงค์)
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที ท.ยส. ซ. E ๐๑/๒๕๖๐
ประมูลให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาลเมืองยโสธร ค่าเช่าห้องสุขา ชาย/หญิง จำนวน 12 ห้อง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดยโสธร

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหมู่บ้านพงษ์พันธ์(สมชัยใบบัว) ถนนแจ้งสนิท

ราคากลาง

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ
ซอยสาธารณะ ถนนวิทยะธำรงค์  ซอย ๑๓

ราคากลาง

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์นั่งส่วนกลาง ชนิดรถบรรทุก(ดีเซล)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง

รายละะเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนแจ้งสนิท ซอย ๑
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e – Auction)  เลขที่  ท.ยส. จ. E ๑๓/๒๕๕๙
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนประหยัดพลังงานชนิด LED พร้อมติดตั้ง
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุกองช่าง
โครงการปรับปรุงต่อเติมตลาดส่งสินค้าทางการเกษตรเพื่อเป็นศูนย์บริการผู้สูงอายุและคนพิการ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e – Auction)  เลขที่  ท.ยส. จ. E ๑๒/๒๕๕๙
ประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอุทยานการเรียนรู้เพื่อเป็นห้องสมุดบริการประชาชน
          ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e – Auction)  เลขที่  ท.ยส. จ. E ๑๑/๒๕๕๙
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนโพธิราช
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเขตยศไกร
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนจุมพลบุรี
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนศรีวรราช
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงทางเดินเท้าถนนประชาสัมพันธ์
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e – Auction)  เลขที่  ท.ยส. จ. E ๑๐/๒๕๕๙
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงทางเดินเท้าถนนวิทยธำรงค์
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e – Auction)  เลขที่  ท.ยส. จ. E ๐๙/๒๕
๕๙
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงทางเดินเท้าถนนรัตนเขต
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e – Auction)  เลขที่  ท.ยส. จ. E ๐๘/๒๕๕๙
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนวารีราชเดช
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e – Auction)  เลขที่  ท.ยส. จ. E ๐๕/๒๕๕๙
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนดำรงค์วิมลคุณ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e – Auction)  เลขที่  ท.ยส. จ. E ๐๔
/๒๕๕๙
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนอุทัยรามฤทธิ์
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e – Auction)  เลขที่  ท.ยส. จ. E ๐๖/๒๕๕๙
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนห้าธันวาหน้าเรือนจำ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e – Auction)  เลขที่  ท.ยส. จ. E ๐๗/๒๕๕๙

ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์บ รรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่  ท.ยส. ซ. E ๐๓/๒๕๕๙

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนศรีสุนทร
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนนครปทุ
โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนแจ้งสนิท
วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e – Auction)  เลขที่  ท.ยส. จ. E ๐๒/๒๕๕๙
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนตรีเสน
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนอดุลยฤทธิเดช

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองยโสธร
วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e – Auction)  เลขที่  ท.ยส. จ. E ๐๑
/๒๕๕๙

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ถนนรัตนเขต
(จิ้งสูน) พร้อมท่อระบายน้ำ

การจ้างซ่อมแซมเครื่องจักรภายในสถานีสูบน้ำเสียเทศบาลเมืองยโสธร จำนวน ๖ สถานีเทศบาลเมืองยโสธร  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธรประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๘

ราคากลางโครงการจ้างซ่อมแซมเครื่องจักรภายในสถานีสูบน้ำเสีย เทศบาลเมืองยโสธร  จำนวน 6 สถานี

 

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยสาธารณะถนนโนนตาล (หลังนทีทอง)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนซอยสาธารณะ หลังหมู่บ้านทหาร (CAT)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนซอยสาธารณะเลี่ยงเมือง (พ่อจันดี)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนซอยสาธารณะ หน้าวัดดอนพระเจ้า
ประมูลซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่  ท.ยส. ซ. E ๐๔/๒๕๕๘
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องชีววิทยา สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมติดตั้งสนามฟุตซอลกลางแจ้ง เครื่องออกกำลังกายและอุปกรณ์สนามเด็กเล่น ชุมชนบ้านท่าศรีธรรม
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕ และ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒  สามัคคีวัฒนา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนซอยสาธารณะ (ข้างโรงพยาบาลรวมแพทย์)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนซอยสาธารณะ ถนนห้าธันวามหาราช
(เลี่ยงเมืองส่วนต่อเนื่
อง)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนซอยสาธารณะ
ชุมชนอยู่ดีมีแฮง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนซอยสาธารณะ ถนนวารีราชเดช  (หลังปั๊มบางจาก)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล. และท่อระบายน้ำถนนห้าธันวามหาราช (ข้างบ้าน ผอ.ณรงค์)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.
และท่อระบายน้ำถนนห้าธันวามหาราช (หลังบ้านนายก)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนห้าธันวามหาราช (ข้างลำโขงชาแนล)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ซอยสาธารณะ ถนนห้าธันวามหาราช (ภู่ระหงษ์)

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.และท่อระบายน้ำซอยสาธารณหลังปั๊มตราดาว (อ.ทวี)

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนห้าธันวามหาราช (ดาบจวบ)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนซอยสาธารณะ
ถนนห้าธันวามหาราช (ข้างซอยดาบหวัน)
สอบราคาจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ VIP   ๒  ชั้น
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ซอยสาธารณะ ถนนห้าธันวามหาราช (ช่างอเนกส่วนต่อเนื่อง ส่วนที่ ๓)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสาธารณะบางจากเก่า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับสู่หน้าหลัก

 

นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร

นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร

 

นายสถิตย์ ศรีสงคราม

ปลัดเทศบาลเมืองยโสธร