แนะนำเทศบาล
วิสัยทัศน์
หัวหน้าส่วนราชการ

โครงสร้างหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
งานทะเบียนราษฎร์
สถานธนานุบาล
งานเทศกิจ
กองช่างสุขาภิบาล
งานตรวจสอบภายใน
กองการเจ้าหน้าที่
โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากร ตั้งตรงจิต ๑๕
โรงเรียนเทศบาล ๒สามัคคีวิทยากร
โรงเรียนเทศบาล ๓ ห้าธันวาคม

 

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนวิทยะธำรงค์ ซอย 16 โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติก คอนกรีตพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนแจ้งสนิท ซอยปั๊มตราดาว โดวยวิธีคัดเลือก
ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนห้าธันวามหาราช ส่วนต่อเนื่อง โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติก ถนนริมบุ่งน้อย-บุ้งใหญ่ โดยวิธีคัดเลือก

เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่องยกเลิกประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนห้าธันวามหาราช ซอย 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วและปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร ด้วยวิธีคัดเลือก

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเลี่ยงเมือง(ตรงข้ามสนามไดร์กอล์ฟชมวิว) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเขตยศไกร-หมู่บ้านอยู่ดีมีแฮง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 1 กม.ที่ 0+750 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนริมบุ่งน้อย-บุ่งใหญ่

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนห้าธันวามหาราช ส่วนต่อเนื่อง

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวิทยะธำรงค์ ซอย 16

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนแจ้งสนิทซอยปั๊มตราดาวเก่า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรัตนเขต ซอย 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนศรีบำรุง ซอย 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ฝายทดน้ำลำทวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนโนนตาล 2 ส่วนต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนงามปัญญา (ยส.ถ.2-0088) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเขื่อนตลิ่งริมทวนฝั่งขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรัตนเขต ซอย 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนนโนนตาล 2 (ซอยโรงงานกิมฮะเฟอร์นิเจอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนห้าธันวามหาราช ซอย 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสหพัฒนา ซอย 4/1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนนโนนตาล 2โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอุเทนวงษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนเทศบาล 1 กม.ที่ 0+750

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเขตยศไกร- หมู่บ้านอยู่ดีมีแฮง

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนโนนตาล 2 ส่วนต่อเนื่อง

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอุเทนวงษา

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรัตนเขต ซอย 11

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนงามปัญญา (ยส.ถ.2-0088)

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนนโนนตาล 2 (ซอยโรงงานกิมฮะเฟอร์นิเจอร์)

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฝายทดน้ำลำทวน

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรัตนเขต ซอย 13

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนศรีบำรุง ซอย 4

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนนโนนตาล 2

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนห้าธันวามหาราช ซอย 2

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสหพัฒนา ซอย4/1

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดราคากลางโครงการปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งรมทวนฝั่งขวา

เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนห้าธันวามหาราช ซอย 1

เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

เรื่อ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างรั้วและปรับปรุงภูมทัศน์สำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาและรางน้ำสังกะสีตลาดสด เทศบาล 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนสหพัฒนา ซอย 6 โดยเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการคำนวณราคากลาง

11 สค 64

ประกาศ เทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

 

ประกาศ เทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

เรื่อง เรียกประมูลให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาลเมืองยโสธร ห้องน้ำตลาดสดเทศบาล 1

เรื่อง เรียกประมูลให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาลเมืองยโสธร ห้องน้ำตลาดสดเทศบาล 1

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย ศูนย์กำ จัดขยะมูลฝอยเทศบาล

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๓/๒๕๖๔ การจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำ จัดขยะมูลฝอย ศูนย์กำ จัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองยโสธร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการจัดซื้ออาการเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการคำนวณราคากลาง “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำกัดขยะมูลฝอย ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ประกาศประกวดประชาสัมพันธ์การประกวดราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยฯ

ราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยฯ

ข้อกำหนดขอบเขตของงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยฯ

ประกาศเทศบาลประกวดราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยฯ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม -เดือนธันวาคม 2563)

เรื่องประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3)

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อระบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์หลา น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม พร้อมกระบะและเครื่องปรับอากาศ

 

เรื่อง เรียกประมูลให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาลเมืองยโสธร ค่าเช่าสถานที่ห้องขายสินค้า (ตรงข้ามห้องน้ำด้านหลัง) สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดยโสธร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว ปรับปรุงอาคาและภูมิทัศน์สระว่ายน้ำสวนสาธารณะพญาแถน

โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แนบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า       6,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์หลา น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม  พร้อมกระบะและเครื่องปรับอากาศ

เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนแจ้งสนิท ซอยหมู่บ้านมั่นคง

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเลี่ยงเมือง ซอย 3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราษฎรอุทิศ ซอย2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราษฎรอุทิศ ซอย 3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเลี่ยงเมือง ซอย 2

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนห้าธันวามหาราช ซอย 1

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะท้าย

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์สระว่ายน้ำสวนสาธารณะพญาแถน

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์สระว่ายน้ำสวนสาธารณะพญาแถน

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์สระว่ายน้ำสวนสาธารณะพญาแถน

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราษฎรอุทิศ ซอย3

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราษฎรอุทิศ ซอย 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนวารีราชเดช ซอยจารึกอุทิศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ  ถนนแจ้งสนิท  ซอยหมู่บ้านมั่นคง

 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ  ถนนแจ้งสนิท  ซอยหมู่บ้านมั่นคง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ  ถนนห้าธันวามหาราช ซอย 1

 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ  ถนนห้าธันวามหาราช ซอย 1

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ  ถนนเลี่ยงเมือง ซอย 3

 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ  ถนนเลี่ยงเมือง ซอย 3

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ  ถนนเลี่ยงเมือง ซอย2

 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ  ถนนเลี่ยงเมือง ซอย2

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนแจ้งสนิท ซอยหมู่บ้านมั่นคง

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเลี่ยงเมือง ซอย3

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเลี่ยงเมือง ซอย 2

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนห้าธันวามหาราช ซอย 1

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนวารีราชเดช ซอยจารึกอุทิศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเขตยศไกร ช่วงถนนเขื่อนธานี-ถนนริมชี (ยส.ถ.2-0029)

เรื่องประกาศการซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ  ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบแกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์  แบบเปิดข้างเทท้าย

เอกสารประกอบการประกวดราคา

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เรื่อง ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม นมโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กในสังดัดเทศบาลเมืองยโสธร

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนเทศบาล 1 (ยส.ถ.2-0027)

เรื่อง ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนเขตยศไกร  ช่วงถนนเขื่อนธานี-ถนนริมชี (ยส.ถ.2-0029)

เอกสารประกอบการประกวดราคาการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนเขตยศไกร  ช่วงถนนเขื่อนธานี-ถนนริมชี (ยส.ถ.2-0029)

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

เรื่อง ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนเขตยศไกร  ช่วงถนนเขื่อนธานี-ถนนริมชี (ยส.ถ.2-0029)

เอกสารประกอบการประกวดราคาการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนเขตยศไกร  ช่วงถนนเขื่อนธานี-ถนนริมชี (ยส.ถ.2-0029)

เรื่อง ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนเทศบาล 1 (ยส.ถ.2-0027)

เอกสารประกอบการประกวดราคาการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนเทศบาล 1 (ยส.ถ.2-0027)

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองยโสธร

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล 1 ซอย2,3

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนรัตนเขต ซอย 1,2

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 1 ซอย 1

ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่องเรียกประมูลให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาลเมืองยโสธร ห้องน้ำตลาดสดเทศบาล 1

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล 1 ซอย 2,3

เอกสารประกวดราคาก่อสร้างร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล 1 ซอย 2,3

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1-4 ( เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563)

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการเพื่อวางระบบเชื่อมต่อเครือข่ายส่งสัญญาณภาพระยะไกล (กล้อง CCTV)

เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวิทยะธำรงค์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น (ยส.ถ.2-0003) ช่วง กม. 1+725-2+050 (ระยะที่ 1)

เอกสารประกอบการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวิทยะธำรงค์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น (ยส.ถ.2-0003) ช่วง กม. 1+725-2+050 (ระยะที่1)

เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนวิทยะธำรงค์  รหัสทางหลวงท้องถิ่น  (ยส.ถ.2-0003) ช่วง กม.ช่วง กม.1+360-1+725 (ระยะที่ 2)

เอกสารประกอบการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนวิทยะธำรงค์  รหัสทางหลวงท้องถิ่น  (ยส.ถ.2-0003) ช่วง กม.ช่วง กม.1+360-1+725 (ระยะที่ 2)

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนแจ้งสนิท และปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนหน้าวัดอัมพวัน

ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการจักซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างรั้วและปรับปรุงภูมทัศน์เทศบาลเมืองยโสธร

 

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมขยายไหล่ทาง ถนนเขื่อนธานี ช่วงถนนมงคลบูรพา-สวนพญาแถน
เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนแจ้งสนิท หน้าวัดอัมพวัน
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติมอาคารตลาดสดเทศบาล 1 ชั้น 2
ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต ถนนโนนตาล 2
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต พร้อมไหล่ทาง ถนนเขื่อนธานี ช่วงถนนมงคลบูรพา-สวนพญาแถน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนแจ้งสนิท และปรับปรุงผิวจราจร ค.ศ.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนหน้าวัดอัมพวัน

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จอ LDE Indoor Full Color Display

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 12 รายการ

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 12 รายการ

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 12 รายการ

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบแค็บ

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี แบบแค็บ

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี แบบแค็บ

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการคำนวณราคากลาง

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วและปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดยโสธร

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่บ้านอุดมสุข ซอยสาธารณะถนนห้าธันวา

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยสาธารณะ(รุ่งเจริญ) ถนนวิทยะธำรงค์ ซอย2

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวารีราชเดช ซอย1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนรัตนเขต (หลังศาล)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  และก่อสร้างท่อระบายน้ำ  ถนนวิทยะธำรงค์  ซอย ๑, ๓

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและคุณลักษณะสังเขปและร่างขอบเขตงานครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 15 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนเรืองไทยพัฒนา (ดอนย่าหล่า)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดยโสธร

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดยโสธร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนรัตนเขต (หลังศาล)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี แบบแค๊บ

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง โครงการปรับปรุงสวนพญาแถน

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรัตนเขต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยชากังราว (ส่วนต่อเนื่อง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหน้าที่ว่าการอำเภอ

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  และก่อสร้างท่อระบายน้ำ  ถนนวิทยะธำรงค์  ซอย ๑, ๓

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  และก่อสร้างท่อระบายน้ำ  ถนนวิทยะธำรงค์  ซอย ๑, ๓

เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนเรืองไทยพัฒนา (ดอนย่าหล่า)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนเรืองไทยพัฒนา (ดอนย่าหล่า)

เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนรัตรเขต (หลังศาล)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนรัตรเขต (หลังศาล)

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะดอนย่าหล่า

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะข้างสำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดยโสธร

เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยชากังราว (ส่วนต่อเนื่อง) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยชากังราว (ส่วนต่อเนื่อง) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดยโสธร

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยสาธารณะ ถนนวิทยะธำรงค์ (อ.อภิชาติ)

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนวารีราชเดช ซอย๑ (ทางเข้าหมู่บ้านเปี่ยมสุข)

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสาธารณะ(รุ่งเจริญ)ถนนวิทยะธำรงค์ ซอย๑,๓

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยชากังราว(ส่วนต่อเนื่อง)

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสาธารณะ(รุ่งเจริญ)ถนนวิทยะธำรงค์ ซอย๒

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนวารีราชเดช ซอย๑ (หลังปั๊มบางจาก)

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเรืองไทยพัฒนา(ดอนย่าหล่า)

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนรัตนเขต (หลังศาล)

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่องประกวดราคาจ้างการก่อสร้างโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่๕/๒๕๖๓

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดยโสธร

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๔/๒๕๖๓

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี แบบแค็บ

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๓/๒๕๖๓

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสาธารณะ ถนนวิทยะธำรงค์ (อ.อภิชาติ)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธิอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสาธารณะ ถนนวิทยะธำรงค์ (อ.อภิชาติ)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการคำนวณราคากลาง

ประกาศ เทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมทัศน์วิมานพญาแถนให้เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

เอกสารประกอบการประกวดราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมทัศน์วิมานพญาแถนให้เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการคำนวณราคากลาง

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการคำนวณราคากลาง

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าางสระว่ายนํ้าสวนสาธารณะพญาแถน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าางสระว่ายนํ้าสวนสาธารณะพญาแถน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  ๑๓/๒๕๖๒ การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายนํ้าสวนสาธารณะพญาแถน

การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธรเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนวารีราชเดช ซอย๑ (ยส.ถ.๒-๐๐๓๖)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๑๒/๒๕๖๒ การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนวารีราชเดช ซอย๑ (ยส.ถ.๒-๐๐๓๖)
ประกาศเทศบาลเมืองยโสธรเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนวารีราชเดช ซอย๑ (ยส.ถ.
๒-๐๐๒๕)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๑๑/๒๕๖๒
การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนวารีราชเดช ซอย๑ (ยส.ถ. ๒-๐๐๒๕)

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวารีราชเดช ซอย 1 (ยส.ถ.๒-oo๒๕)

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวารีราชเดช ซอย 1 (ยส.ถ.๒-oo๓๖)

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอาคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว เสาธง และลานคอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองยโสธร

เรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดการคำนวณราคากลางและร่างขอบเขตของงาน โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๙/๒๕๖๒การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว เสาธง และลานคอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองยโสธร
ประกาศเทศบาลเมืองยโสธรเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว เสาธง และลานคอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
ยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๘/๒๕๖๒การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยสาธารณะ ถนนห้าธันวามหาราช (ตรงข้ามบ้านเจนนี่)
ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยสาธารณะ ถนนห้าธันวามหาราช (ตรงข้ามบ้านเจนนี่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดกาคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารโถ่งโล่ง ค.ส.ล. โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา

เรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดกาคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้ว เสาธงและลานคอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองยโสธร

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร

 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ ๗/๒๕๖๒ การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๖/๒๕๖๒การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายนํ้า ซอยสาธารณะ (เก้ารส) ถนนสหพัฒนา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายนํ้า ซอยสาธารณะ (เก้ารส) ถนนสหพัฒนาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๕/๒๕๖๒การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว เสาธง และลานคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.ยส.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว เสาธง และลานคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.ยส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง เรียกประมูลให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาลเมืองยโสธร ค่าเช่าสถานที่ห้องขายสินค้าตรงข้ามห้องน้ำ(ห้องเล็ก) สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ

เรื่อง เรียกประมูลให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาลเมืองยโสธร ค่าเช่าสถานที่ห้องขายสินค้าตรงข้ามห้องน้ำ(ห้องใหญ่) สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนพร้อมท่อระบายนํ้า ซอยสาธารณะ ถนนวิทยะธํารงค์ซอย๑๕ (ชากังราว)

การจ้างก่อสร้างโครงก่อรสร้างขยายถนนพร้อมท่อระบายนํ้า ซอยสาธารณะ ถนนวิทยะธํารงค์ซอย๑๕(ชากังราว)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยสาธาณะ ถนนห้าธันวามหาราช (ตรงข้ามบ้านเจนนี่)

โครงการก่อสร้างขยายถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสาธารณะ ถนนวิทยะธำรงค์ ซอย 15 (ชากังราว)

โครงการก่อสร้างรั้ว เสาธงและลานคอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองยโสธร

โครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสาธารณะ (เก้ารส) ถนนสหพัฒนา

โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่๓/๒๕๖๒การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและทางเท้า พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างถนนวารีราชเดช

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและทางเท้า พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนวารีราชเดช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่๒/๒๕๖๒การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและก่อสร้างทางเท้า พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนห้าธันวา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและก่อสร้างทางเท้า พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนห้าธันวา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนพร้อมท่อระบายน้ำถนนเทศบาล1

เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนพร้อมท่อระบายนํ้า ถนนเทศบาล ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนพร้อมท่อระบายนํ้า ถนนเทศบาล ๑
ตามประกาศ เทศบาลเมืองยโสธร

การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

กลับสู่หน้าหลัก