รวดเร็ว เป็นธรรม เสมอภาค
แนะนำเทศบาล
วิสัยทัศน์
หัวหน้าส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา
กองวิชาการฯ
งานทะเบียนราษฎร์
สถานธนานุบาล
งานเทศกิจ
กองช่างสุขาภิบาล
โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากร ตั้งตรงจิต ๑๕
โรงเรียนเทศบาล ๒สามัคคีวิทยากร
โรงเรียนเทศบาล ๓ ห้าธันวาคม

 

 

นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร

นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร

 

 

นายศักดิ์ชาย เชื้อศุภโรบล

รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร

นายธวัชชัย นิจพานิชย์

รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร

 

นายสรกฤษณ์ เมืองสนธิ์

รองนายเทศมนตรีเมืองยโสธร

นายวีระศักดิ์ โชติมานนท์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองยโสธร

นายสัญญา ยุพฤทธิ์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองยโสธร

นางสาวปวณดา ภักตรนิกร

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ

 

 

กลับสู่หน้าหลัก