รวดเร็ว เป็นธรรม เสมอภาค
แนะนำเทศบาล
วิสัยทัศน์
หัวหน้าส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา
กองวิชาการฯ
งานทะเบียนราษฎร์
สถานธนานุบาล
งานเทศกิจ
กองช่างสุขาภิบาล
โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากร ตั้งตรงจิต ๑๕
โรงเรียนเทศบาล ๒สามัคคีวิทยากร
โรงเรียนเทศบาล ๓ ห้าธันวาคม

 

คำถามที่พบบ่อย (Q&A)

คำถามที่พบบ่อย

Q : เบอร์โทรติดต่อของอบต.หนองพระ คือเบอร์อะไร ?

A :

เทศบาลเมืองยโสธร โทรศัพท์ 045711397

เทศบาลเมืองยโสธร โทรสาร 045712251-2

Q : ช่องทางติดต่ออื่นๆ

A : ช่องทางโซเชียลต่างๆเช่น facebook เทศบาลเมืองยโสธร https://www.facebook.com/yasocity/?ref=bookmarks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับสู่หน้าหลัก